Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vytvoř si kalendář: Výroba a prezentace nástěnného kalendáře v programu Zoner Photo Studio a jeho prezentace před třídou

Příklad dobré praxe; žákovský projekt: Všeobecný; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218, 549 01

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Vyučovací předmět: ICT, estetika

Obor vzdělání a ročník: farmář, kuchař-číšník, 3. ročník

 

Anotace

Základní myšlenkou dvouhodinového projektu je vytvoření kalendáře v programu Zoner Photo Studio. Žáci 3. ročníku si přinesou z domu např. na flash disku fotografie, které nafotili digitálním fotoaparátem, případně použijí školní fotoaparát. Tyto fotografie upraví v  programu Zoner Photo Studio v rámci předmětu ICT. Následně dle šablon tohoto programu si sestaví kalendář dle vlastních představ.

Cílem výuky je příprava žáka k tomu, aby byl schopný pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, efektivně je využíval jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání, stejně jako v činnostech, které jsou a budou součástí jeho osobního a občanského života. Cílem je praktické využití jednoho z rozšířených a oblíbených programů pro úpravu digitálních fotografií a vytvoření určitého konkrétního výstupu využitelného v běžném životě – nástěnného kalendáře.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k učení,

-          kompetence k řešení problému,

-          kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.


Realizace

Jedná se o dvouhodinový projekt. Během první hodiny žáci upraví v programu Zoner Photo Studio přinesené fotografie tak, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Druhou hodinu za pomoci šablon programu sestaví vlastní kalendář. V závěru hodiny prezentují své práce pomocí datového projektoru před ostatními. V průběhu práce žáci využívají již získané znalosti s programy upravujícími digitální fotografie. Vyučující žákům radí jak pracovat s tímto programem.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, PC s příslušným programovým vybavením (Zoner Photo Studio), tiskárna

 

Reflexe PDP

Žáci se zapojili do tohoto projektu s nadšením. Motivací jim byly vlastní fotografie a možnost kreativně si navrhnout a realizovat vlastní kalendář.

 

Hodnocení

Vyučující hodnotil přístup jednotlivých žáků, jejich zapojení a aktivitu. Práci hodnotili i žáci, kterým byla prezentace předvedena. Vyučující ohodnotil výsledek slovně a nejlepší práce byly vytištěny a vystaveny v učebně.

 

Použitá literatura a zdroje

http://www.zoner.cz/vyuka/

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky