Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vánoce slavných a známých osobností: Skupinová příprava vánočních pokrmů podle receptů osobností

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti  

Autor: Ing. Ema Baboráková

Škola: Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Občan v demokratické společnosti

Vedlejší: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci si vyhledají recepty, na základě kterých připraví pokrmy z vánoční kuchyně slavných a známých osobností. U žáků se tak rozvíjejí odborné dovednosti a znalosti. Cílem výuky je naučit žáky samostatně vyhledávat a hodnotit odborné informace, tyto informace zpracovávat a v praktickém provedení prezentovat výsledky práce ostatním žákům a širší veřejnosti. Žáci se tak seznámí s historickými i současnými osobnostmi, které měli nebo mají vztah k našemu kraji. Téma lze rozšířit i na celou ČR, Evropu nebo svět.

Vyučovací předmět: technologie, práce s počítačem, vazba na český jazyk a literární výchovu, odborný výcvik

Obor vzdělání a ročník: 1., 2., 3. ročníky oborů 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář, 29-53-H/01 Pekař

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobku),

-          personální kompetence (kriticky hodnotit výsledky své práce),

-          kompetence komunikativní (vyjadřovat se přiměřeně v písemném projevu, vhodně se prezentovat.

 

Realizace

Úkolem žáků je na základě vyhledaných receptur připravit pokrmy z vánoční kuchyně slavných a známých osobností (současných i minulých), které mají vztah k našemu kraji. V rámci projektového vyučování žáci shromažďují, analyzují, hodnotí a třídí získané informace z různých zdrojů.

  1. fáze – seznámení se záměrem, motivace, rozdělení úkolů a činnosti
  2. fáze – shromažďování a analýza získaných informací
  3. fáze – zpracování informací, tisková úprava výstupů
  4. fáze – zhotovení pokrmů a menu v rámci odborného výcviku
  5. fáze – prezentace výsledků ostatním spolužákům na Dnech otevřených dveří, prezentační výstavě pro veřejnost
  6. fáze – evaluace celého projektu

Použité metody: problémové vyučování, práce ve skupině, práce s literaturou a ostatními mediálními zdroji, vyhledávání informací

 

Nutné pomůcky a prostředky: internet, odborné časopisy, kuchařské knihy, gastronomické časopisy, PC

 

Reflexe PDP

Žáci se učí zpracovávat a třídit informace, které vyhledají z různých zdrojů, uvědomí si osobnosti, které významně působily v kraji, republice, Evropě či světě a přiblíží si význam dané osobnosti přes oblast gastronomie. Seznámí se s odbornými časopisy a publikacemi. Téma motivuje žáky k tomu, aby našli co možná nejzajímavější a nejatraktivnější informaci, kterou pak budou moci prezentovat v praktickém zhotovení pokrmu s popisem receptury a v neposlední řadě také na slavnostní tabuli s dobovým inventářem. Získané zkušenosti z přípravy a realizace projektu mohou být rozebírány a hodnoceny v předmětu technologie, stolničení, potraviny i český jazyk.

 

Hodnocení

Vyučující průběžně sledují aktivitu a iniciativu jednotlivých skupin i jednotlivých žáků ve skupině. Hodnotí se kvalita a komplexnost zpracování, pečlivost i nápaditost a hloubka zpracování. Nejen výrobek sám, ale i informace o příslušné osobnosti, zpracovaní na PC a doplnění fotografiemi dotvářejí celý výsledek práce skupiny i jednotlivce. Tento úkol je hodnocen známkou ve všech předmětech, kterými se úkol prolínal.

 

Použitá literatura a zdroje:

internet, kuchařské knihy, odborné časopisy

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky