Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Teorie v dílenském prostředí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání  

Škola: Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 15, Brno 612 00

 

 

skolaautom.jpgRealizátor: Bc. Libor Machát

Metodika výuky teoretických odborných předmětů v dílenském prostředí. Získání vědomostí o funkci a údržbě systémů využíváním multimediálních učebních pomůcek a třírozměrných učebních pomůcek v praktické dílně.

Příklad je přínosný a využitelný i pro jiné školy, a to nejen v konkrétní problematice, pro kterou je navrhován; lze využít jeho obecného principu propojení teoretické a praktické složky vzdělávání a aplikovat jej i v jiných vyučovacích předmětech a v jiných oborech vzdělání.

 

Příkladem dobré praxe je přesunutí výuky teoretických odborných předmětů ve druhém a třetím ročníku do specializované praktické učebny. Tato učebna je vybavena jak pro výuku teoretickou, tak i pro výuku praktickou. Smyslem je žákům umožnit využití třírozměrných učebních pomůcek a práce na nich v teoretických odborných předmětech. Při výuce dochází k propojení výuky o systémech, jejich funkci, oprav a údržby s praktickými ukázkami na třírozměrných učebních pomůckách.

 

Kontext:

Praktická učebna je přizpůsobena výuce druhého a třetí ročníku, kde v každé třídě je 24 žáků. Žáci jsou v dílně uspořádání po dvojicích a každá tato dvojice má vlastní pracovní stůl s nářadím. Na tento systém výuky po dvojicích na jedné učební pomůcce jsou žáci již zvyklí z týdne praktického výučování. Každé z 12 pracovních skupin se přidělí shodné učební pomůcky dle probíraného tématu. Žákům vyhovuje systém menších pracovních skupin při výuce z hlediska možné větší seberealizace a možnosti detailního poznání probírané problematiky na třírozměrných učebních pomůckách než při výuce teoretické v jedné třídě.

 

Východiska:

Aplikace teoretické části výuky odborných předmětů do praktického zázemí je velmi náročná ze všech hledisek. Jedná se o náročnost vybavení dílny po stránce materiální, ale i dostatečným počtem třírozměrných učebních pomůcek stejného druhu. Značné nároky jsou kladeny na učitele, který musí velice dobře ovládat znalosti nejen po stránce teoretické, ale i praktické a musí mít zkušenosti z dílenského prostředí. Žáci se musí naučit spolupráci v úzké skupině spolužáků, kde musí rozvíjet vzájemnou komunikaci. Dále musí převzít odpovědnost za řešení zadaných úkolů a části praktického provedení.

 

Následující body jsou základním východiskem pro výuku teoretických odborných předmětů v prostorách určených pro praktické zázemí výuky učebního oboru:

 

1. Základním předpokladem pro kvalitní názornou výuku je dobré vybavení praktické učebny multimediální technologií, dílenským nábytkem a ručním nářadím.

2. Pro umožnění probírání stejné problematiky se všemi žáky je nutností mít připraven dostatečný počet stejných třírozměrných učebních pomůcek tak, aby každá skupina mohla při výkladu učitele již učební pomůcky používat.

3. Žáci tvoří malé skupinky po dvou studentech, kteří spolupracují na stejném úkolu a mají k dispozici jedno pracovní místo. Žákům se značně zvyšuje pozornost a zájem o danou problematiku, protože celý systém má podstatně blíže k samostatnosti. Všechny skupiny dělají v jednom čase stejnou věc , což umožňuje učiteli zvýšení individuálního přístupu k jednotlivým žákům.

4. Při výuce dochází u každého žáka ke kontaktu s připravenou učební pomůckou pro dané téma, na které si každý žák výrazně jednodušeji uvědomí její funkci a možnosti oprav či údržby.

5. Při vhodně zvoleném rozdělení žáků do skupin dochází k výměně získaných vědomostí mezi žáky a to prohlubuje snahu o dokonalé pochopení dané problematiky.

6. Pro názornost a usnadnění výuky musí učitel volit vhodné třírozměrné učební pomůcky.

7. Učitel má možnost kdykoliv volit mezi výukou u pracovních stolů v malých skupinách nebo žáky svolat do části učebny, kde je kompletní zázemí učebny teoretické a žákům může za pomoci např. dataprojekce vysvětlit problém hromadně.

 

Cíle

  • Samostatnost: Rozdělení žáků do skupinek maximálně po dvou žácích tvoří vysoké nároky na samostatnost, klade důraz na odpovědný přistup k problematice. Řešení samostatných úkolů vytváří vysoký potenciál k úspěšnému zvládnutí problematiky.
  • Zapojení každého do výuky: Každá skupina žáků fyzicky obdrží třírozměrnou učební pomůcku, na které bude prováděna modelová výuka. Má možnost demontáže a montáže jednotlivých částí pomůcky a tím jednodušší orientaci v problematice.
  • Názornost za pomoci učebních pomůcek – představivost - snažší pochopení problematiky – kvalitnější výstup: Za pomoci učebních pomůcek a možnosti třírozměrného vnímání si žák výrazně jednodušeji a rychleji osvojí potřebné informace a vědomosti o funkčnosti systémů a jejich opravách či údržbě. To vede k lepšímu pochopení právě probírané problematiky u většího počtu žáků, čímž je zaručeno kvalitnější vzdělání u většiny žáků.
  • Bohatost výuky - propojení odborné teoretické výuky s výukou praktickou: Výuka, která byla dříve vedena v teoretické učebně „za lavicemi“ je nyní vedena ve speciálně vybavené učebně, která skýtá možnosti učebny teoretické, ale hlavně učebny pro praktickou výuku, kde má učitel a žák k dispozici pracovní stoly, nářadí a třírozměrné učební pomůcky. Učitel dle potřeby v průběhu výuky libovolně kombinuje mezi výukou na tabuli a výukou za pomoci praktické části učebny.
  • Zvyšování kvalifikace učitelů – výuka teorie i praxe: Vedení teoretické odborné výuky na pracovišti praktické výuky za pomoci využívání třírozměrných učebních pomůcek a dílenského nářadí vede ke zvýšeným nárokům na učitele. Ten se musí orientovat v problematice nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické. Problematiku, kterou učitel vyučuje musí ovládat nejen po stránce funkčnosti, ale musí znát opravy a údržby systémů a jejich jednotlivých částí. Tyto zvýšené požadavky vedou učitele k dalšímu vzdělávání nejen po stránce teoretické, ale i po stránce praktické – přímo v servisním či dílenském prostředí. V našem případě došlo k ideálnímu propojení, kdy učitel praktické výuky provádí výuku i v části teoretické odborné. Tímto dochází k přímému navazování tématických celků a jejich souslednosti při výuce teoretické a na ni navazující výuce praktické.

 

Realizace

 

Časová dotace – řazení témat výuky

Výuka konaná v praktické učebně je sazena do bloku odpovídajícím 5 – 6 vyučovacím hodinám dle časové dotace jednotlivých ročníků. Teoretické bloky výuky jsou dvakrát do týdne, jednou za čtrnáct dní.

 

Cíl vyučovacího bloku

V průběhu tohoto bloku je doporučeno probírané téma vždy začít a dle možnosti časové dotace i ukončit, a nebo vhodně přerušit v takové části, aby mohl příští blok výuky logicky navázat na předešlou výuku.

 

Úvodní – teoretická část výuky

Na začátku bloku, kdy začíná nové téma zvolí učitel výuku v části teoretické.

  • Na úvod připomene vyučující látku z minulého bloku a spolu s žáky provede stručné opakování předešlé problematiky.
  • Po ukončení krátkého opakování navazuje úvodem do nové problematiky a stanovení cílů pro daný blok.
  • Následuje rozdání písemných příprav učitele pro dané téma. Učitelé si vytváří přípravy samostatně z důvodů absence vhodné literatury a učebnic. Tato písemná příprava obsahuje kompletní informace o probírané látce po stránce konstrukční, funkční až po předepsanou údržbu a možné opravy. Žáci si přípravy vkládají do připravených šanonů, které hromadí od jednotlivých učitelů odborných předmětů v průběhu celého studia
  • Dle potřeby začne vyučující teoretický úvod za pomoci multimediální technologie.

 

Rozdělení do skupin

Žáci jsou podle uvážení učitele rozděleni do pracovních skupin a přiřazeni k jednotlivým pracovištím.

 

Zahájení výuky v praktické části – princip činnosti

Každá skupina žáků obdrží shodnou a nebo funkčně podobnou třírozměrnou učební pomůcku. Učitel má možnost probírat nové téma a vysvětlovat novou látku za pomoci těchto učebních pomůcek. Po vysvětlení základní problematiky principu činnosti celku začnou žáci za pomoci ručního nářadí učební pomůcku demontovat na jednotlivé díly. Nyní učitel vysvětluje princip činnosti jednotlivých dílů systému.

 

Údržba dílů a jejich opravy

Po demontování jednotlivých systémů na díly vysvětlí vyučující údržbu a opravy jednotlivých součástí a celého systému. Žáci si manuálně vyzkouší základní přeměření jednotlivých dílů pomocí měřícího zařízení.

 

Ukončení praktické části – montáž

V této části žáci provedou zpětnou montáž dílů do celků a systémů. V průběhu této činnosti je možno objasnit stávající otázky či eventuální nepochopení některé části probíraného učiva.

 

Opakování probíraného tématu

Po ukončení montáže provede učitel stručné připomenutí probrané látky.

 

V závěru probíhá diskuze nad probranou problematikou a nově získanými poznatky v celé třídě mezi žáky a učitelem. Zde dochází k poslední korekci právě nabytých vědomostí a dovedností žáků.

Je zcela na usouzení učitele využití jednotlivých částí učebny, a to jak teoretické tak i praktické. Dle potřeby může vyučující vhodně kombinovat např. třírozměrné učební pomůcky a dataprojekci k doplnění některých informací pomocí obrázků, filmů nebo připravených podkladů pro výuku aktuálního tématu.

 

Využité zdroje a pomůcky

o Písemné přípravy a třírozměrné učební pomůcky vytvořené učiteli.

 

Výsledky uskutečnění příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žákům je v rámci teoretické výuky umožněn přímý kontakt s třírozměrnými učebními pomůckami, což vede k větší motivaci a snaze dané učivo pochopit a osvojit si základní práce na nich prováděné. Jsou kladeny vysoké nároky na připravenost a znalosti vyučujícího, ale dochází k výraznému zlepšení zájmu a znalostí u žáků.

 

Odkazy na kontaktní osoby

Bc. Libor Machát

Integrovaná střední škola automobilní

Křižíkova 15

Brno 612 00

e-mail: machat@issabrno_cz

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky