Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce se sociálními partnery

SPŠ polytechnická - COP Zlín  

S firmami spolupracujeme dlouhodobě a spolupráce využíváme k oboustranné spokojenosti i v jiných oblastech společných zájmů. Jedná se zejména o vzdělávání dospělých, kooperaci ve výrobě v našich dílnách a v podpoře žáků školy ze strany obou firem. Obě firmy se finančně podílejí formou prospěchových stipendií vybraných žáků. Na základě společného postupu jsou žáci dvakrát ročně odměňováni za splnění prospěchu ve vytypovaných předmětech a splněné docházce a pokud nejsou proti nim využita výchovná opatření. Protože se jedná o strojírenské firmy s širokým rozsahem výroby, předpokládáme i spolupráci při tvorbě dalších vzdělávacích programů pro obráběče kovů a mechaniky seřizovače, které obě firmy zaměstnávají. Spolupráce školy zahrnuje i podporu na rozvoji školy, kdy firmy poskytují sponzorské dary v podobě nákupu výpočetní techniky pro výuku žáků v dílnách školy, nákupu nástrojů pro obrábění a dalších pomůcek pro výuku. Škola se podílela na rekvalifikaci 3 zaměstnanců firmy Mould and Matic v obsluze a programování CNC strojů a v rámci projektu UNIV provedla u těchto pracovníků v tomto roce pilotní uznání výsledků předešlého učení na základě zákona č. 179/2006 Sb. Na základě těchto zkušeností z oboustranně prospěšné spolupráce doporučujeme i ostatním školám navázat takový kontakt se sociálními partnery v jejich regionu a společně se podílet na přípravě mladé odborně zdatné generace.

Stali jsme se krajským školícím  střediskem v oblasti projektového vyučování firmy Intel – Vzdělávání pro budoucnost. Škola i v minulosti poskytovala vzdělávací aktivity pro veřejnost i pedagogické pracovníky. Byli jsme střediskem vzdělávání pedagogických pracovníků v počítačových dovednostech v rámci projektu SIPVZ a vyškolili jsme více jak 200 učitelů v těchto dovednostech. Ve spolupráci s ÚP Zlín a Vsetín jsme uskutečnili několik rekvalifikačních kurzů v oblasti klasického obrábění i obrábění na CNC strojích. Tyto aktivity nabízíme i ostatním firmám v regionu a soukromým osobám, rodičům našich žáků a ostatním zájemcům.

Zájem se v posledním roce zvýšil o klasické strojírenské obory díky prozíravé politice Krajského úřadu Zlín, který poskytuje žákům vybraným řemeslným oborům ve strojírenství a stavebnictví stipendia.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky