Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sortiment učňovských masných výrobků: SKUPINOVÁ TVORBA KATALOGU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: MVDr. Jiří Chvála

Škola: SŠ potravinářská a služeb, Charbulova 106, Brno

 

Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Žáci pracují ve skupinách – hledají informace o výrobcích, své výrobky fotografují a sestavují z nich „Katalog učňovských výrobků“. Cílem výuky je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií vyhledávat, hodnotit a zpracovávat odborné informace na Internetu, naučit je komunikovat jak s odborníky ve svém oboru, tak se zákazníky, připravovat je k podnikání v oboru.

 

Vyučovací předmět: technologie

 

Mezipředmětová vazba: odborný výcvik a psychologii prodeje

 

Obor vzdělání a ročník: 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 3. ročník

 

Učivo: Zhotovování masných výrobků

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení (efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, využívat i zkušenosti dalších pracovníků v oboru),
  • kompetence k řešení problémů (spolupracovat s jinými lidmi - týmové řešení),
  • komunikativní kompetence (účastnit se aktivně diskusí, správně používat odbornou terminologii),
  • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám (vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli).


Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu technologie, který je koncipován na základě ŠVP oboru 29-56-H/01 Řezník-uzenář. V tomto předmětu se žáci seznamují s jednotlivými skupinami masných výrobků a řadu z nich pak vyrábějí v předmětu odborný výcvik. Jako zdroj teoretických informací jim slouží odborné publikace, dále nabídka firem na internetu, zabývajících se masnou produkcí a komunikace s odborníky v oboru. Protože se někteří žáci účastní úspěšně učňovských soutěží, nacházejí inspiraci i zde a sdělují své poznatky ostatním spolužákům. Své masné výrobky z učňovské dílny pak fotografují, archivují a sestavují z nich „Katalog učňovských výrobků“ v elektronické podobě. Obrázky doplňují o důležité údaje pro kupujícího (název výrobku, cena za 1 kg).

 

Použité metody: skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky:digitální fotoaparát, počítač, tiskárna, internet

 

Reflexe PDP


Žáci se učí týmové práci, rozšiřují si teoretické znalosti a v odborném výcviku i praktickým dovednostem, komunikují s odborníky i zákazníky, zdokonalují se v práci s výpočetní technikou na uživatelské úrovni.

 

Hodnocení

Hodnocena je aktivita jednotlivců při práci v týmu i tým jako celek.

Kriteria hodnocení: správnost a komplexnost zjištěných informací, ve spolupráci s praxí, kvalita výrobků a kvalita pořízených fotografií. Výrobek hodnotí žáci – autoři produktů, učitel technologie a učitel odborného výcviku. Vzhledem k tomu, že se výrobky nabízejí zákazníkům ve školní prodejně, je důležité i jejich hodnocení. Lze při tom využít například anketu.

 

Použitá literatura a zdroje:

Šedivý, V. : České masné výrobky. Ossis, Tábor 2006

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky