Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt Spojení školy s praxí

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezová témata: Člověk a svět práce, informační a komunikační techologie  

Škola: Obchodní akademie Vlašim

 

 

vlasim.jpgProjekt Spojení školy s praxí je ukázkou, jak žáci mohou využít svých teoretických znalostí z oblasti ekonomiky k praktickému zjištění požadavků firem na absolventa obchodní akademie nebo ekonomického lycea. Žáci zpracovávali dotazník pro zaměstnavatele a přitom byla využita průřezová témata Informační a komunikační technologie a Občan v demokratické společnosti. Dále bylo využito mezipředmětového vztahu s Písemnou a elektronickou komunikací, kdy se naučili využívat kopírovací přístroj. a vztah s občanskou naukou v rámci tematického celku Člověk v lidském společenství.

 

Hlavním cílem projektu je ověření teoretických znalostí v praxi. Žáci se mají naučit zodpovědnosti za sebe, rozvíjet kompetence k řešení problému (výběr firmy) s využitím vlastních znalostí a zkušeností, uplatnit kompetence sociální a personální (spolupracují ve skupině, společně s učitelem stanovují kritéria, chápou potřebu efektivní spolupráce při řešení úkolu), kompetence komunikativní (formulují a vyjadřují své myšlenky a názory, dokáží je obhajovat, jsou ochotni přijmout jiný názor, vhodným způsobem reagují, mají věcné připomínky, zapojují se do diskuse). Získané komunikativní dovednosti využijí ke spolupráci s firmami.

 

Projekt byl zadán v 1. ročníku ve třídě obchodní akademie v předmětu ekonomika. Žáci byli rozděleni do dvojic a sami si zvolili firmy v regionu. Celkem bylo osloveno 34 náhodných zaměstnavatelů v regionu školy. Ve třídě je při výuce ekonomiky 30 žáků a ti jsou zvyklí pracovat ve skupinách po 4 – 5 žácích, mezi žáky jsou dobré vztahy. Jednotlivé skupiny vytvářely návrhy na kritéria pro dotazník, z nich vybrali nejvhodnější údaje, které budou od jednotlivých firem požadovat. Přitom museli vzájemně komunikovat, spolupracovat, své názory opřít o argumenty a museli být schopni koncenzu, aby došli k výslednému formuláři. Konečnou podobu dotazníku žáci zpracovali na počítači formou domácího úkolu. Poté komunikovali s firmami, které měly dotazník vyplnit.

 

Žáci pochopili, že se neučí zbytečně

 

Žáci si sami zjistili možnosti uplatnění po ukončení studia na obchodní akademii. Na základě analýzy požadavků zaměstnavatelů si uvědomili nutnost výuky jednotlivých předmětů. Pochopili, že žádný vyučovací předmět není pouze formální, ale že znalosti ze všech předmětů, v různém rozsahu, budou v praktickém životě potřebovat.

 

Projektová práce byla předána jednotlivým předmětovým komisím, které prováděly rozbor výsledků.

Zjištěné výsledky byly porovnávány s profilem absolventa obchodní akademie. Nebyly zjištěny žádné požadavky firem, které by nebyly obsaženy v profilu absolventa OA. Vzhledem k důležitosti informací ze strany firem se bude průzkum požadavků na absolventy obchodních akademií, příp. ekonomického lycea opakovat. Srovnání minulého roku s letošním zjišťováním nám odhalí, v čem se požadavky firem liší a umožní tak škole včasné reagování na změny na trhu práce.

 

Ing. Bc. Jarmila Zábranská a Ing. Milena Škorpilová

 

 

Dotazník - vyhodnocení (ukázky tabulek, grafů)

 

 

Typ firmy

Počet zastoupení

s.r.o.

12

a.s.

7

fyzická osoba

3

státní podnik

1

družstvo

1

státní správa

4

k.s.

1

občanské sdružení

1

neuvedeno

4

celkem

34

 

 

Profese

Počet výskytů

účetní

20

mzdová účetní

8

sekretářka/asistentka

6

ekonom

5

fakturantka

3

personalista, manažerské práce, zaměstnanec obchodního oddělení

2

marketingový specialista, nákupčí, vedoucí prodejny, zástupce vedoucího prodejny, logistik, prodejce, obchodní referent, dispečer dopravy, vedoucí infocentra, pokladní, administrativní pracovnice, obchodní asistent, hlavní pokladní v supermarketu, vedoucí směny, úředník

1

žádné

3

 

1. Jaké odborné znalosti požadujete?

 

účetnictví

14

ekonomika

4

zbožíznalství

3

obchodní korespondence, personální problematika, znalost daňové evidence

 

2

orientace v daňových zákonech a daňové agendě, zákoníku práce, obchodním zákoníku, právních předpisech obecně, správním právu, občanském zákoníku, marketingu, fakturaci, v zákonu o provozu na pozemních komunikacích, základy vykazování (CMR, záznamů o provozu vozidla), umět jednat se zákazníkem, praxe v účetnictví, znalost pojišťovnictví

1

žádné

9

záleží na profesi

2

vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

1

 

 

91 % z dotázaných firem požaduje znalost práce na PC a to s následujícími programy:

programy s podporou Windows – Word, Excel, PowerPoint

účetní software

 

2. Znalost cizích jazyků

 

Většina z oslovených firem, konkrétně 88 %, požaduje znalost cizích jazyků.

 

Jazyk

 

aktivní znalost

pasivní znalost

 

 

 

 

anglický jazyk

14

12

německý jazyk

13

10

francouzský jazyk

2

1

ruský jazyk

4

2

jiný

 

1

0

 

1 jazyk

8

2 jazyky

17

3 jazyky

3

4 a více jazyků

2

žádný jazyk

4

celkem

34

 

 

 

 

 

 

 

3. Všeobecné znalosti

 

Požadované všeobecné znalosti

Počet výskytů

žádné

16

všeobecný rozhled

4

zeměpisné znalosti

3

znalost státní správy, orientace v komunální politice, historický přehled, základní technické znalosti, rozumět uspořádání státní správy a samosprávy

1

 

 

4. Další požadavky

 

Uvedené požadavky

Počet výskytů

%

řidičské oprávnění skupiny B

24

70,5

státní zkouška z kancelářského psaní na PC

7

20,6

komunikativnost

34

100

samostatnost

33

97,1

rychlé rozhodování

32

94,1

práce v kolektivu

29

85,3

zvládání stresu

28

82,4

příjemné vystupování

33

97,1

umění jednat s lidmi

32

94,1

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky