Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku

Od března 2010 zastává pozici hlavní manažerky projektu Ing. Taťána Vencovská, která ve funkci nahradila PhDr. Janu Kašparovou. Nová manažerka projektu pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) od roku 2002 a v rámci projektu Kurikulum S a předchozího projektu Pilot S se podílela na spolupráci s pilotními školami na tvorbě a ověřování ŠVP, na školení lektorů a učitelů na tvorbu ŠVP a dále na spolupráci při tvorbě metodiky tvorby ŠVP.  

Na manažerských pozicích i v roli experta se T. Vencovská účastnila dalších projektů realizovaných v NÚOV, konkrétně projektů NSK, NSK 2, Kvalita 1 a NZZ. V rámci těchto projektů spolupracuje se sociálními partnery na požadavcích trhu práce při popisu kvalifikací, podílí se na tvorbě jednotného zadání a monitorování průběhu závěrečných zkoušek.

Učitelskou praxi získala na Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, kde po třech letech učení zastávala devět let pozici zástupkyně ředitele pro úsek teoretického vyučování.  Od roku 2002 je garantem za obory gastronomie cestovního ruchu v NÚOV a podílí se na tvorbě učebních dokumentů a RVP pro obory vzdělání gastronomie a cestovního ruchu.

A s jakou vizí nastupuje do vedení projektu Kurikulum S? „Naším cílem je naučit školy obracet se na regionální konzultační centra v jednotlivých krajích“, říká Taťána Vencovská a dodává: „úzká spolupráce těchto center a škol může usnadnit zavádění kurikulární reformy do praxe.“

Podle nové manažerky projektu je třeba, aby školy byly aktivní a využívaly nabídky těchto center a aby konzultační centra hledala skutečně potřebná témata a způsoby práce se školami. Vedle školení a konzultací mohou centra vytvořit např. platformu pro setkávání učitelů ze stejných typů škol, a to i nadregionálně, a umožnit tak učitelům výměnu zkušeností a propojení na profesní sdružení či odborníky z praxe.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky