Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Návrhářství a tradice, aneb Vzory v pohybu

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, vyučovací metody  

Autor: Jaroslav Dvořák

Škola: Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace; Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf 

Klíčová slova


modelářství a návrhářství oděvů, žákovský projekt, mezinárodní spolupráce škol, projekt Comenius

 

 

Stručná anotace


„Vzory v pohybu“ je žákovský projekt zaměřený na podporu atraktivity vzdělávání v oblasti textilu, kulturních hodnot a moderních technologií.

 

Tohoto projektu se účastní osm škol se zaměřením na modelářství a návrhářství oděvů. Žáci jednotlivých škol musí vyhledat tradiční národní vzory (nejen textilní) a ty poskytnout další partnerské škole k přepracování do moderního vzhledu. Nejlepší návrhy přepracovaných vzorů se přenesou na oblečení a různé textilní doplňky. Ve finále jsou tyto výtvory prezentovány na závěrečné módní přehlídce.Cíle


Hlavním cílem tohoto projektu je podpora atraktivity vzdělávání v oblasti textilu, poznání kulturních hodnot a moderních technologií.

 

Specifickými cíli tohoto projektu jsou:

 

-               zvýšení povědomí o významu textilního odvětví prostřednictvím vytváření nových textilních předmětů, skic, modelů a doplňků,

 

-               rozvoj a realizace programů osobní a sociální kompetence tím, že se žáci učí navzájem poznávat kulturu, národní dědictví a hodnoty jiných zemí a spojují si tradice s novými možnostmi,

 

-               rozvoj všeobecných i profesních znalostí anglického jazyka pro žáky a učitele,

 

-               využívání informačních a komunikačních technologií,

 

-               posílení vztahů mezi vzděláváním a zaměstnáním zapojením do aktivit projektu – aktuální trendy v módě a módním designu s cílem získat dobré rady, nápady, nové představy a spojit kreativitu s realitou,

 

-               organizace výstav a módních přehlídek, kde se sejdou místní obyvatelé, škola a podnikatelé z oboru textilu.

 


Kontext


Projektu se účastní osm odborných škol se zaměřením na modelářství a návrhářství oděvů ze sedmi zemí – Belgie, Turecko, Polsko, Finsko, Litva, Lotyšsko a Česká republika. Počty zapojených žáků i vyučujících se liší podle škol. Ve Vyšší odborné škole a střední škole Varnsdorf je zapojeno do projektu přibližně 40 žáků z 2., 3. a 4. ročníku a 6 vyučujících. Celkový počet účastníků zapojených v projektu se odhaduje na 820 žáků a 106 vyučujících.

 

Hlavním předpokladem jsou motivovaní žáci, kteří jsou schopni uplatňovat moderní pracovní postupy, nové počítačové programy, rozvíjet své kreativní schopnosti a představy i produktivní dovedností.

 

Aby se projekt dal realizovat, je třeba, aby si žáci již osvojili určité odborné znalosti a dovednosti i odborná erudice a učitelů v oboru módy i znalost cizích jazyků pro komunikaci na mezinárodní úrovni.

 

Projekt by zahájen v září 2010 a jeho realizace je plánována na dva roky. Je finančně podpořen projektem Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení.

 

Partneři jsou odpovědni za provedení cílů projektu v místních školách, nicméně většina aktivit má společný charakter.Realizace


Aktivity projektu, do kterých budou zapojeni jak žáci, tak i učitelé, zahrnují:

 

-               plánování, realizace a hodnocení aktivit (design, kreslení, šití, tkaní, atd.),

 

-               výběr modelů, výroba papírových či látkových vzorků, oděvů, tašek a doplňků,

 

-               spolupráce v rámci výměny informací na mezinárodní úrovni,

 

-               organizování soutěží, které pomohou prosadit spolupráci a kontakty mezi žáky,

 

-          účast na mobilitách neboli cestách, které jsou jako odměna za výhru v soutěži, které jsou dobrým důvodem k účasti na činnosti v rámci projektu,

 

-               účast na seminářích, prezentacích, soutěžích a projektových setkáních.

 

Žáci se podílí na hodnotících činnostech:

 

-               posuzování kvality vzorů,

 

-               příprava podkladů pro hodnotící zprávy,

 

-               účast na hodnocení jednotlivých etap projektu.

 

Harmonogram:

 

-               září 2009 – zahájení příprav projektu

 

-               září 2010 – podpis smluv s národní agenturou po schválení návrhů, sestavení týmu, seznámení veřejnosti s konáním projektu prostřednictvím webových stránek,

 

-               říjen 2010 – výběr a zaslání deseti vzorů s vysvětlivkami každé partnerské škole následovně: Turecko → Finsko → Litva → Belgie 2 → Lotyšsko → Belgie 1 → Česká republika → Polsko → Turecko,

 

-               listopad 2010 – výběr pěti nejlepších obdržených vzorů a zahájení přepracovávání vzorů (pomocí PC, grafických nástrojů, kreseb …); pozornost je věnována kontaktu vyučujících se žáky,

 

-               prosinec 2010 – příprava ukázek přepracovaných vzorů a jejich výstava a evaluace během prvního setkání v České republice, schvalování evaluačního dotazníku,

 

-               květen 2011 – setkání v Lotyšsku spojené s výstavou a evaluací vzorů zapracovaných do příkladů oblečení, batohů, čepic, šátků, pásků atd., sestavení kritérií soutěže, ve které žáci hledají symbol tohoto projektu,

 

-               září 2011 – výběr nejlepšího symbolu reprezentující tento projekt, návrhy budou hodnoceny žáky partnerských zemí následujícím způsobem: Turecko → Finsko → Litva → Belgie 2 → Lotyšsko → Belgie 1 → Česká republika → Polsko → Turecko,

 

-               říjen 2011 – hodnocení symbolů (negativní i pozitivní), výsledky budou zaslány zpět tvůrcům,

 

-               prosinec 2011 – hodnocení výsledků a produkce oděvů a doplňků na finální módní přehlídku,

 

-               únor 2012 – diskuze s odborníky na módní návrhářství, hodnocení vzorů externí porotou během setkání ve Finsku,

 

-               duben 2012 – produkce oděvů a vzorů vybraných pro finální módní přehlídku,

 

-               květen 2012 – finální módní přehlídka vytvořených textilních produktů v Belgii a výstava výsledků získaných během projektu-spoluúčast tisku a televize,

 

-               červen 2012 – příprava hodnotících zpráv,

 

-               září 2010 - červen 2012 – vytváření dokumentace projektové činnosti, fotek a video materiálu pořízených během projektových aktivit v odpovídajících předmětech, prezentace projektu v médiích a na školních stránkách, společná komunikace během projektu (email, skype, telefon), spolupráce učitelů všeobecných předmětů a učitelů odborného výcviku, spolupráce s národní agenturou.

 

Součástí projektu je publicita jeho výstupů a výsledků v jednotlivých školách a regionech i jejich přenos do dalších škol obdobného zaměření.

 

Během prvního roku žáci hledali vzory, které jsou důležité pro jejich zemi. Tyto vzory potom zaslali další partnerské škole spolu s vysvětlivkami týkajícími se použití těchto vzorů v minulosti i v současnosti. Každá škola uspořádala soutěž v přepracování získaných vzorů do moderního vzhledu.

 

V listopadu 2010 proběhlo první partnerské setkání v České republice, kde profesionální designér poradil žákům s jejich návrhy. Po této schůzce vybrala každá škola nejlepší návrhy vzorů. Vítězové soutěží získali zdarma cestu, ubytování a stravu na další schůzku do Lotyšska, která se konala v květnu 2011. V Lotyšsku představili nové návrhy a práce žáků, tentokrát již detailně vypracované, nejčastěji ve formátu A3, a vybrali ty nejlepší. Tyto návrhy vzorů budou následně zapracovány do příkladů oblečení, batohů, čepic, šátků, pásků atd. Módní specialista opět pomáhal žákům s finálním výběrem vzorů.  Poté žáci začnou s  přípravou oděvů.

 

V dalším roce se aktivity dělí do dvou směrů: Jedna část žáků bude pokračovat s produkcí výše popsaných předmětů. Zatímco druhá část žáků se bude připravovat na soutěž o vývoji nových vzorů reprezentujících tento projekt. Vítězný vzor bude použit na látce, která bude dekorovat výstavní halu, kde proběhne finální módní přehlídka. Vše, co bylo za dva roky vyhotoveno, se představí na módní přehlídce, která bude představovat balíček kultury, historie a moderní módy vyrobené našimi žáky.

 

Za účelem řízení projektu byl vypracován schválen všemi partnerskými institucemi a manuál projektu, který vymezuje povinnosti, odpovědnosti a požadavky na plnění úkolů v rámci projektu. Aby byla zajištěna efektivní spolupráce a komunikace mezi partnerskými institucemi, byl sestaven na začátku projektu řídící tým složený z koordinátorů partnerských škol. Koordinátor projektu je zodpovědný za celkový dohled nad prováděním pracovního programu a v případě potřeby i za aktualizaci na základě dohody s dalšími partnery. Koordinátor projektu zajišťuje stálou komunikaci s koordinátory partnerských škol. To zaručuje včasnost a kvalitu plněných úkolů.

 

Kromě dohledu nad prováděním pracovního programu je koordinátor projektu zodpovědný za sběr zpráv, vyhodnocování dotazníků a zpracovávání dat. Průběžné hodnocení projektu se uskutečňuje dvakrát za rok na pravidelných schůzkách národních koordinátorů projektu. Závěry jednání a další informace přenášejí koordinátoři svým pracovním skupinám. Členové jednotlivých pracovních skupin podporují osobní komunikaci s cílem usnadnit řešení otázek vyskytujících se v plnění úkolů.

 

K posílení komunikace mezi žáky je každá volba vzoru nebo symbolu odůvodněna a zaslána skupině žáků. Symboly budou hodnotit žáci samostatně. V tomto smyslu existuje silné komunikativní období před každým plánovaným setkáním.

 

Projektové činnosti, kromě mobilit, jsou začleněny do vzdělávacích programů všech partnerských škol. Organizace přípravných setkání a účast na nich pomohly partnerům plánovat a rozhodovat o vlastních činnostech, které lze začlenit do vzdělávacích programů partnerských škol. Do vzdělávacích programů jsou zařazovány společné vzdělávací obsahy, i když se názvy příslušných vyučovacích předmětů mohou lišit, jako např. umělecké, nebo řemeslné krejčovství, tkaní, pletení apod., informační technologie, anglický jazyk. Některé úkoly jsou integrovány do teoretické výuky a některé do praktické výuky či projektové činnosti. Cílem je, aby se zabránilo větší zátěži žáků.

 

Vzhledem k množství úkolů v rámci projektu bylo rozhodnuto rozdělit realizaci jednotlivých úkolů mezi různé skupiny žáků. Takové opatření zajistí široké zapojení žáků do projektu a plnou integraci většiny aktivit projektu do učebních osnov. Navíc spojení různých předmětů v rámci projektu, zejména informačních technologií a odborných předmětů, zajišťuje originalitu projektu a jeho výsledků.

 

Jakékoli obtíže, které vznikly v rámci projektu, se řeší elektronickou poštou nebo na informačních schůzkách. Fáze dokončených úkolů je přezkoumávána při každém setkání partnerů.Výsledky


Projekt má pozitivní vliv na odbornou přípravu, neboť zvyšuje motivaci žáků, rozšiřuje jejich odborné znalosti, jazykové i sociální dovednosti. Rozvíjí jejich inovační schopnosti a kreativitu.  Podporuje mezinárodní spolupráci škol a mobilitu žáků a učitelů, což může mít přínos k lepší zaměstnanosti v rámci Evropské unie nebo kandidátské země. Účastníci získávají více zkušeností v mezinárodních setkáních a tím jsou žáci motivováni zvýšit úsilí tak, aby se stali kandidáty na cestu do některé z partnerských zemí. Objem mobilit je poměrně velký vzhledem k počtu zúčastněných škol, a to je skutečná podpora evropské spolupráce.

 

Hodnota tohoto projektu se zvyšuje tím, že umožňuje získat nové poznatky o evropském kulturním dědictví textilního odvětví. Získané znalosti a zkušenosti využívají učitelé pro výuku dalších skupin žáků a pro inovaci školních vzdělávacích programů.Nutné pomůcky a prostředky


Výpočetní technika, internet, webové stránky, šicí a tkací dílna

 

 

Použitá literatura a zdroje


Application Form Comenius 2010; www.naep.cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky