Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

NATURE FOREVER - STEP BY STEP

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Škola: Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

 

 

zahradni.jpgNázev: Týmová práce s kooperativními prvky ve výuce anglického jazyka
Realizátor PDP: Ing. Renata Ševčíková

Příklad dobré praxe je ukázkou užití metody týmové práce v hodině anglického jazyka, při níž si žáci osvojují a aktivně užívají tematickou slovní zásobu k formulaci a prezentaci obecných zákonitostí i vlastního názoru. Současně se u nich rozvíjejí občanské kompetence a klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a personální.

Kontext
Třídy, ve kterých je užívána metoda týmové práce, mají od 16 do 25 žáků. Žáci mají, přes vyrovnávací 1.ročník, ještě rozdíly v dovednostech, proto si vytvářejí skupiny účelově tak, aby méně zdatní žáci byli vždy ve skupině s jazykově lépe vybaveným spolužákem.

Východiska
Uplatnění metody týmové práce s kooperativními prvky vychází ze schopností žáků:
o pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných úkolů
o pracovat aktivně a odpovědně na zadaných úkolech ve vlastním zájmu i zájmu týmu
o předcházet a řešit konstruktivně vzniklé konflikty
o rozvíjet komunikativní dovednosti
o vzájemně zhodnotit výsledky vlastní práce i práce týmu

Cíle
Hlavní vyučovací cíle
o Srozumitelně a souvisle komentovat poškozování a ochranu životního prostředí v anglickém jazyce
o uvědomit si míru schopnosti užívat tematickou slovní zásobu a gramatické struktury v ústním projevu

Hlavní výchovné cíle
o naučit se převzít zodpovědnost za práci týmu
o pracovat efektivně a soustředěně
o rozvíjet kompetence k řešení problémů (získat potřebné informace k řešení problému, navrhnout způsob řešení)
o rozvíjet kompetence sociální a personální (efektivně spolupracovat v týmu, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů)
o rozvíjet kompetence k učení (vyhledávat a třídit informace, vybírat vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení)
o rozvíjet kompetenci komunikativní (srozumitelně, souvisle a jazykově správně formulovat své myšlenky, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování)

Realizace
Úvodní část - Seznámení s cíli hodiny, jejich zápis na tabuli

Učitel seznámí žájky s tématem a spolu vyvodí cíle hodiny a zásady týmové práce. Učitel zadá časový limit.

Motivační část

Žáci v předchozí hodině četli a pracovali s textem na téma životní prostředí – třídění odpadů. V motivační části si zopakují hlavní myšlenky textu a formou brainstormingu vytvoří banku výrazů, týkajících se zpracovávaného tématu Nature and Environment. Učitel směřuje žáky k vymezení hlavních oblastí poškozování životního prostředí. Potžáci vytvoří skupiny.

Práce ve skupině

Žáci obdrží pracovní listy, na kterých jsou uvedeny jednotlivé oblasti (celkem 5), vymezené jimi v motivační části – Pollution, Global warming, Tropical forests, Biological diversity, The Ozon layer. Pracovní list obsahuje rovněž jednojazyčnou nabídku obtížnějších anglických výrazů a klíčových výrazů , které mohou žáci použít při zpracovávání charakteristiky problémové oblasti. Význam výrazů musí odvodit či přeložit. Dále mají v pracovním listě otázky, jejichž zodpovězení jim pomůže při formulaci důsledků poškození a možností ochrany ŽP. Časový limit pro uvedenou aktivitu je 20 minut.

Po uplynutí limitu mají žáci dalších 10 minut na prezentaci své práce před ostatními skupinami. Při dostatku času klade učitel a žácii navzájem doplňující otázky.

Reflexe
Ve zbývající části hodiny se skupiny vyjadřují k problémům, které je při práci potkaly, a navrhují možné řešení. Nejčastějším problémem bývá stavba věty a správné užití časů.

Závěrečná část - Učitel zhodnotí práci skupin a jejich výsledky. Žácii se podílejí na hodnocení výsledků v rámci reflexe tím, že vyjádří, zda porozuměli přednesu svých spolužáků.

Využité zdroje a pomůcky
Pracovní listy vytvořené učitelkou Ing.Renatou Ševčíkovou
Časopis Bridge, slovníky

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení
Kolektiv si vyzkoušel organizaci práce v týmech a zúročil dovednosti nabyté v předchozím studiu. Žáci získali přehled o oblastech, ve kterých mají rezervy, a zjistili, které dovednosti je třeba doplnit.

Odkazy na kontaktní osoby
Střední zahradnická škola Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava – Hulváky Žákovská 20-22, 709 00
sevcikova@szas-ostrava_cz

Ing. Renata Ševčíková, učitelka anglického jazyka

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky