Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Náměty pro PDP v oblasti středního odborného vzdělávání

Příklady dobré praxe jsou určeny všem pedagogům ve všech typech odborných škol. Mohou se týkat všech oblastí výchovně vzdělávací práce, měly by se však   vztahovat k odbornému vzdělávání. Níže uvedenými náměty samozřejmě nevyčerpáváme celou škálu možností příkladů dobré praxe. Jsou vodítkem, z jakých oblastí by příklady mohly přicházet.  

Zkušenosti z výuky

-          Strategie vzdělávání ve vybrané vzdělávací oblasti (vyučovacím předmětu) – všeobecně vzdělávací i odborné, aplikace průřezových témat do výuky, rozvoj klíčových kompetencí žáků, metody a organizační formy výuky, zaměření výuky na výsledky vzdělávání atp.

-          Popis modelové vyučovací hodiny

-          Motivace žáků

-          Způsoby hodnocení žáků

-          Práce s vybranými typy žáků (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaní žáci, cizinci)

-          Vzdělávání dospělých podle ŠVP

 

Projektové vyučování a žákovské projekty

(zaměření žákovských projektů, zařazování do výuky, přínos projektů, popis vybraného projektu a postupu jeho řešení)

 

Školní vzdělávací  programy

-          Jak přistupujeme ke zpracování ŠVP (jak řešíme paralelní tvorbu ŠVP pro více oborů, pro různé formy vzdělávání, kategorie žáků)

-          Úloha ředitele školy při tvorbě školních vzdělávacích programů

-          Práce koordinátora (a vedoucího týmu)  při tvorbě a realizaci ŠVP

-          Jak zapojit učitele do zpracování  a  evaluace ŠVP

-          Evaluace ŠVP (cíl a výsledky evaluace, používané metody a postupy)

-          Vliv trhu práce a  kvalifikací na zpracování ŠVP

-          Představujeme náš ŠVP (čím je náš ŠVP zajímavý – jiný než byly  učební dokumenty, jak odráží specifika školy, koncepce ŠVP pro různé formy vzdělávání, vliv osobnostních charakteristik žáků na zpracování ŠVP, využití vzdělávacích modulů ve ŠVP )

 

Klima školy, sebehodnocení školy a školní vzdělávací programy

-          Motivování pedagogických pracovníků

-          Využití sebehodnocení školy pro … (tvorbu a inovaci ŠVP, zlepšování klimatu ve škole, rozvoj spolupráce se sociálními partnery, otevření školy veřejnosti)

-          Vybrané výchovné otázky a jejich řešení

 

Sociální partnerství

-          Spolupráce se sociálními partnery z řad zaměstnavatelů a vysokých škol při tvorbě a realizaci ŠVP (i z pohledu sociálních partnerů, diagnostikování a analýza nároků praxe při sestavování ŠVP, zapojení sociálních partnerů do výuky a hodnocení  výsledků…), spolupráce s rodiči, zřizovatelem, komunitou.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky