Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Můj návrh značky/loga: Návrh známky, loga a její zpracování v programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Mgr. Karla Zemanová

Škola: Střední škola gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451 Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Aplikované průřezové téma

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Hlavním úkolem žáků je navrhnout a následně v programu CorelDRAW vytvořit známku, značku nebo logo již existující nebo neexistující firmy, obchodní společnosti apod. se zohledněním všech pravidel a zásad tvorby. Tvorba návrhu známky, značky (loga) v programu CorelDRAW je realizována ve třetím ročníku vyučovacího předmětu Počítačová grafika jeden měsíc (tj. 4 vyučovací hodiny). Žáci pracují samostatně pod vedením učitele a v době školního vyučování. Při plnění zadaného úkolu uplatňují již dříve získané vědomosti z vyučovacích předmětů propagace a písmo a aplikují dovednosti z vyučovacích předmětů počítačová grafika a odborné kreslení.

Cíle: Po ukončení vyučovací jednotky jsou žáci schopni samostatně navrhnout známku, značku (logo firmy) se zohledněním zásad tvorby. Hlavním cílem práce je setkání žáků s reálným úkolem z praxe na základě znalostí a dovedností získaných v průběhu studia, dále pak získání a uvědomění si vlastní schopnosti konkurence a návyk k hodnocení sebe sama.

 

Vyučovací předmět: počítačová grafika (PG)

Mezipředmětové vztahy: propagace (PR), odborné kreslení (OK), písmo (PÍ)

Obor vzdělání a ročník: aranžér, třetí ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů - žáci spolupracují při řešení problému, např.: Jakými různými způsoby je možno vypracovat značky v ukázce? Navrhněte řešení. Popište zvolený postup,
 • personální a sociální kompetence - žáci odpovědně přijímají a plní svěřené úkoly,
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

- žáci pracují s běžným a aplikačním programovým vybavením,

- žáci získávají a pracují s informacemi z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě internet,

 • komunikativní kompetence:

- žáci se aktivně účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje,

- žáci se účastní aktivní diskuse v rámci hodnocení své práce.

 

Realizace

Úkol, na kterém žáci samostatně pracují pod vedením učitele ve vyučovacím předmětu PG, je rozdělen na dílčí části.

 

 1. Opakování učiva propagace o známce, značce a ukázka již existujících značek

a)                                          Co je značka (logo firmy)? Oba pojmy vysvětlete.

b)      Uveďte druhy značek. Krátce je charakterizujte a uveďte příklady.

c)      Nač musíme myslet při návrhu značky (loga firmy)? Jaké zásady, zákonitosti musíte dodržovat?

d)      Kde všude se značka (logo) používá? Uveďte příklady.

e)      Zařaďte ukázky značek podle druhů.

 

 1. Jakými různými způsoby v programu Corel DRAW je možno vypracovat značky v ukázce?

Opakujeme různé postupy tvorby v programu Corel DRAW.

 

 1. Vypracujte vybranou demonstrovanou značku (logo) postupem, který je pro vás nejvhodnější.

Po opakování teorie si společně prohlížíme hotové známky, značky, loga. V průběhu demonstrace hledáme různé možnosti řešení, jak prohlížené značky realizovat. V závěru této části žáci realizují samostatně jednu ze značek svou vlastní metodou.

 

 1. Zadání hlavního úkolu hodiny

Vypracujte návrh na známku, značku, logo a zpracujte ji v programu CorelDRAW.

Jedná se o samostatné řešení problému v několika krocích. Žáci zde prokazují svou míru samostatnosti, kreativity i sebehodnocení.

 

Metody a formy výuky:

Každá vyučovací jednotka je kombinací několika vyučovacích metod, jedna z nich je pak vždy metodou hlavní.

 • metoda motivační – ukázka (demonstrace) hotových značek,
 • metoda heuristická – úkol: Jakými různými způsoby v programu Corel DRAW je možno vypracovat značky v ukázce?
 • metoda aplikační – úkol: Vypracujte některou demonstrovanou značku/logo/ v programu Corel DRAW postupem, který je pro vás nejvhodnější.
 • metoda problémová – zadání hlavního úkolu hodiny: Vypracujte grafický návrh na známku, značku, logo a zpracujte ji v programu CorelDRAW.

Tyto vyučovací metody jsem zvolila jako vhodné pro splnění hlavního výukového cíle:

 • hromadné vyučování, frontální výuka,
 • samostatná práce žáků.


Nutné pomůcky a prostředky:

 • ukázky již existujících známek a značek stažených z celosvětové sítě internet nebo různé literatury,
 • vybavená počítačová učebna,
 • grafický program CorelDRAW.


Reflexe PDP

Žákům se zadaný samostatný úkol velmi líbí, pracují se zaujetím a experimentují s různými variantami postupů tvorby i samotných návrhů.

V průběhu práce v první části /2 vyučovací hodiny/

 • žáci jsou vedeni problémovými otázkami a pozorováním hotových značek (známek, log); tím přicházejí na nové možnosti, které je možno použít při realizaci daného úkolu,
 • navrhují a jsou schopni vyřešit daný problém, navrhnout novou značku /logo/ a zpracovat ji v programu CorelDraw,
 • uvědomují si své možnosti a schopnosti při řešení této problematiky, jsou kladně a nenásilně motivováni,
 • využívají úloh vyžadujících složité myšlenkové operace s poznatky či na základě vlastního pozorování,
 • nedosahují zde však praktické aplikace vlastního tvořivého myšlení.

V průběhu práce druhé části /2 vyučovací hodiny/

 • žáci řeší problém s využitím praktické aplikace tvořivého myšlení v několika krocích,
 • jde o samostatné řešení problému.


Hodnocení

Žáci své práce prezentují na konci vyučovacího celku. Představí je, zhodnotí klady a zápory své práce. Následuje hodnocení práce ostatními žáky ve třídě. Navržené značky jsou použity pro výzdobu školy a prezentují se i na různých výstavách.

Pro hodnocení výkonu žáků jsem použila tato kritéria:

 • celková kompozice práce,
 • vhodnost použitého písma vzhledem k navržené grafice,
 • celková barevnost práce,
 • celkové vypořádání se s úkolem.

 

Použitá literatura a zdroje:

 • internet
 • Kaplová, F., Turek, J.: Propagace. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2005. 112 s. ISBN 80-7182-201-9

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky