Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Cesta ke grafickému obrazu firmy: Výroba firemního manuálu v grafickém programu CorelDRAW

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Mgr. Karla Zemanová

Škola: Střední škola gastronomie a služeb, tř. T. G. Masaryka 451 Frýdek-Místek, příspěvková organizace

 

Aplikovaná průřezová témata

Hlavní: Informační a komunikační technologie

Vedlejší: Občan v demokratické společnosti

 

Anotace

Skupinový projekt žáků vychází ze současné bohaté praxe reklamních firem, které dostávají stále častěji zakázky na vytvoření grafického návrhu „manuálu firmy“ (grafické ztvárnění jednotného stylu firmy – corporate identity). Jejím obsahem je například obchodní název firmy, nezaměnitelné logo, jeho varianty a pravidla užití, firemní barevnost, firemní symbol či maskot, firemní písma, event. další grafické prvky, firemní kultura. Žáci pracují v době školního vyučování na základě dříve získaných znalostí z vyučovacích předmětů (VP) propagace a písmo a aplikují dovednosti z VP počítačová grafika a odborné kreslení. Hlavním úkolem je skupinově vypracovat „manuál firmy“ v grafickém programu CorelDRAW, a to neexistující firmy ve zvolené budově.

Hlavním cílem práce žáků je setkat se a především řešit situaci z reálného profesního života, uvědomit si vlastní schopnosti a dovednosti, možnosti konkurence v oboru a získat návyk hodnotit sama sebe. Cílem projektu je vytvořit brožuru, jejímž obsahem je soubor grafických návrhů propagačních prostředků, které může obsahovat „manuál firmy“. Na základě teoretických znalostí a aplikací dovedností získaných v odborných VP  vypracují konkrétní dílčí návrhy na jednotlivé položky „manuálu firmy“.

 

Vyučovací předmět: počítačová grafika (PG)

Mezipředmětové vztahy: propagace (PR), odborné kreslení (OK), písmo (PÍ).

Obor vzdělání a ročník: aranžér, třetí ročník.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů - žáci spolupracují ve skupině při řešení problému, např.:
  • Vyberte logo a vhodnou budovu pro umístění vývěsního štítu.
  • Navrhněte grafickou podobu manuálu.
  • Určete, na jaké předměty logo umístíte.
 • personální a sociální kompetence - žáci odpovědně přijímají a plní svěřené úkoly, formování a vznik sociálních a interpersonálních dovedností
 • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

- pracují s běžným a aplikačním programovým vybavením

- získávají a pracují s informacemi z otevřených zdrojů, zejména s využitím internetu,

 • komunikativní kompetence

- aktivně se účastní diskusí, formulují a obhajují své názory a postoje

- účastní se aktivní diskuse v rámci hodnocení své práce

- hledají konsenzus.

 

Realizace

Projekt je plánován jako školní, na 8 vyučovacích hodin. Žáci pracují ve skupinách (může rozdělit učitel podle počtu žáků ve skupině a počtu počítačů).

 

Řešení je rozděleno na dílčí části:

 1. Motivační část formou frontální výuky, ukázky již hotových prací a opakování potřebného učiva z VP Propagace.

a) Charakterizujte totožnost firmy. Vysvětlete pojmy obchodní název, nezaměnitelné logo, firemní barevnost, firemní slogan, …

b) Uveďte podmínky úspěšné presentace…

 

 1. Rozdělení třídy do skupin.

Práce ve skupinách

Každý člen skupiny pracuje na jiném dílčím úkolu, které si vzájemně rozdělí jednotlivé dílčí úkoly. Nejprve se musí dohodnout, jaká bude úprava stránky pro daný propagační prostředek:

a)      Výběr druhu firmy pro realizaci.

b)      Výběr reálie pro vytvoření vývěsního štítu.

c)       Realizace návrhu značky /loga/ firmy - minimálně 3 návrhy, ze kterých bude po dohodě vybrán ten nejvhodnější.

d)      Organizace a postup při plnění dalších dílčích úkolů ve skupině.

Vytvořte:

 • barevnou a černobílou variantu,
 • libreto,
 • dopisní papír,
 • vizitku,
 • vývěsní štít,
 • polep firemního auta,
 • informační systém,
 • další propagační prostředky,
 • písemnou dokumentaci.

 

e)      Kompletace „manuálu firmy“ - grafické návrhy s textovými doprovody jsou svázány jednoduše v brožuře, která tvoří „manuál firmy“.

f)       Hodnocení a sebehodnocení - skupiny v závěru projektu své práce postupně prezentují před celou třídou, určují její klady a zápory. Následuje hodnocení jejich spolužáků.

 

Metody a formy výuky:

 • metody motivační  - vysvětlování a demonstrace statických obrazů – ukázky již hotových projektů,
 • metody realizační - s využitím grafických a výtvarných prostředků,
 • metody diagnostické – hodnocení a sebehodnocení,
  • frontální výuka,
  • skupinové vyučování na bázi kooperace.


Nutné pomůcky a prostředky:

 • příklady hotových „manuálů firem“,
 • vybavená počítačová učebna,
 • grafický program CorelDraw,
 • počítačový program Microsoft Word.


Reflexe PDP

Práce ve skupinách je pro žáky velice inspirativní. Žáci jsou již při zadávání projektu viditelně nadšeni úkoly, které je čekají. Někteří občas přehlídnou určité aspekty zadání, proto je třeba je stále sledovat, řídit a vést je při jejich tvorbě. Žáci také při práci uplatňují své organizační schopnosti, např. rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy skupiny. Žáci velice rádi pracují s internetem a každý úkol spojený s prací na internetu je pro ně motivační sám o sobě.

 

Hodnocení

Před samotnou klasifikací každá skupina prezentuje svůj projekt před třídou. Součástí prezentace je i hodnocení a sebehodnocení. Žáci sami uvádějí klady a zápory svého projektu. Následuje hodnocení celé třídy pod vedením učitele.

Pro hodnocení jsou stanovena tato kritéria:

  • celková kompozice brožury,
  • kompozice jednotlivých listů,
  • vhodnost použitého písma,
  • celková barevnost,
  • celkové vypořádání se s úkolem.


Použitá literatura a zdroje:

 • internet
 • Kaplová, F., Turek, J.: Propagace. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2005. 112 s. ISBN 80-7182-201-9

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky