Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Bravo, Mädchen, National Geographic… školní časopis

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; žákovský projekt  

Autor/autoři: Mgr. Kateřina Paseková

Škola: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav

www.gymcaslav.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: vhodné pro všechny obory vzdělání
 • ročník: dle uvážení vyučujícího
 • oblast/oblasti vzdělávání: jazykové vzdělávání a komunikace, společenskovědní vzdělávání, estetické vzdělávání, vzdělávání v IKT
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: německý jazyk (po úpravě samozřejmě vhodné i pro jiný cizí jazyk), mezipředmětové vztahy s českým jazykem, základy společenských věd, mediální výchova, etika, tvůrčí psaní

 

Cíle projektu:

Jedním z cílů tohoto projektu je práce s německým původním textem pro děti a mládež, následně tvorba žákovského časopisu v německém jazyce. V tomto projektu se mají žáci učit nejprve pracovat s časopisy pro mládež, hodnotit je a analyzovat. Později sami podobný časopis vytvoří. Na konci projektu žáci svou práci prezentují před diváky, samostatně přednáší, prezentují hotový časopis. Tento projekt má pomoci žákům kriticky posuzovat tiskoviny, zdokonalit svoji komunikaci v cizím jazyce, motivovat žáky k učení se cizím jazykům tím, že se pracuje s původními texty. V tomto projektu se uplatní rozvoj všech klíčových kompetencí.

 

Anotace:

Tento projekt motivuje žáky atraktivní formou k učení cizích jazyků. Žáci se setkají s původním německým textem, s časopisem pro děti či mládež, pracují s tiskovinami, kriticky je posuzují, pracují s cizojazyčným textem, hodnotí jej a analyzují. V produktivní části projektu se sami žáci učí sestavovat cizojazyčné texty pro děti a mládež a vybírají vhodná témata. Učí se manažerským dovednostem a samostatnému rozhodování. V poslední části projektu žáci prezentují výsledky své práce divákům, učí se tak navazovat kontakt s publikem.

Pracují zprvu samostatně, poté ve dvojici, nakonec i ve skupině. Jejich práce je tvůrčí, originální a průběžná.

 

Klíčová slova:

Časopis, časopis pro mládež, analýza časopisu, analýza článku v časopisu, cílová skupina, reklama v tištěných médiích, práce ve dvojici, práce ve skupině, tvůrčí psaní.

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 2 měsíce vždy jednu hodinu v týdnu
 • dle počtu zúčastněných: skupinový (ve skupině 2–3 žáci)
 • dle místa realizace: kombinovaný (domácí, školní a sociální partner (tiskárna))

 

Výstup projektu:

Konkrétním výsledkem práce je žákovský časopis v německém jazyce a jeho prezentace před publikem.

 

Obsah projektu:

Tento projekt motivuje žáky atraktivní formou k učení cizích jazyků. Žáci se setkají s původním německým textem, s časopisem pro děti či mládež, pracují s tiskovinami, kriticky je posuzují, pracují s cizojazyčným textem, hodnotí jej a analyzují. V produktivní části projektu se sami žáci učí sestavovat cizojazyčné texty pro děti a mládež a vybírají vhodná témata. Učí se manažerským dovednostem a samostatnému rozhodování. V poslední části projektu žáci prezentují výsledky své práce divákům, učí se tak navazovat kontakt s publikem.

Pracují zprvu samostatně, poté ve dvojici, nakonec i ve skupině. Jejich práce je tvůrčí, originální a průběžná.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

 1. hodina:

První seznámení s cizojazyčnými tiskovinami:

Vyučující nabídne k analýze buď časopisy cizojazyčné, které čtou mladí lidé v Německu, nebo pobídne žáky, ať si do hodiny přinesou časopisy vlastní, které si sami kupují. Žáci utvoří skupinky po dvou, v rámci těchto skupin si veškeré časopisy prohlížejí. Pokud mají pocit, že se se všemi tiskovinami seznámili, vyberou si jeden časopis, který jim je blízký, se kterým budou pracovat a analyzují ho ve dvojici.

 1. hodina:

Žáci pracují ve dvojicích se svým časopisem. Do školního sešitu pak v německém jazyce zpracují tyto úkoly (jsou-li žáci mladší, doporučuji jazyk český):

 • popsat obrázky, které v tomto časopise najdou,
 • ohodnotit články,
 • určit, jak často vychází časopis,
 • určit, kdo je cílovou skupinou časopisu,
 • napsat cenu časopisu,
 • analyzovat reklamu v časopisu,
 • napsat, co se jim na časopise líbí a co nikoli,
 • navrhnout, jak by se dal časopis vylepšit,
 • vybrat si jeden článek a provést jeho podrobnou analýzu,
 • odůvodnit, proč právě tento časopis pravidelně čtou a zda by ho doporučili kamarádovi,
 • vymyslet tištěnou i zvukovou reklamu na tento časopis.
 1. hodina:

Prezentace výsledků každé skupiny z minulé hodiny. Je zapotřebí, aby se i ostatní skupiny seznámily s ostatními časopisy. Během prezentace kolují ukázky prezentovaného časopisu, prezentující svá tvrzení vždy podporuje praktickou ukázkou z časopisu.

 1. hodina:

Žáci začínají samostatnou práci na přípravě vlastního časopisu – jednoho za třídu. Utvoří skupinky po třech. Každá skupina dostane dílčí úkol. Úkoly si do jednotlivých skupin mezi sebou rozdělí žáci sami, vyučující jim do toho nezasahuje. Ve třídě je nutné rozhodnout o celkové charakteristice časopisu, tj. jak bude vypadat výsledný časopis, pro jakou cílovou skupinu bude určen atd. Podle toho se rozdělí role skupin a ty vytvoří články, fotografie, křížovky, reklamy, rozhovory, fotostory, reportáže, titulní stranu… Každá skupina musí mít přibližně stejné množství práce.

Nutná organizace a upozornění z učitelovy strany: Poučte žáky, ať si dobře mezi sebou rozdělí role, aby práce ve skupině dobře fungovala.

Role ve skupině/popis jednotlivých úkolů:

 • vedení všech skupin, které moderuje rozhovory mezi skupinami, koordinuje plnění úkolů,
 • manažer času a cíle, který se stará o to, aby se vše časově zvládalo a práce vedla ke správnému cíli,
 • kontrola jednotlivých dílků „mezi-výsledky“,
 • příprava reklamy pro časopis,
 • zajištění tisku časopisu,
 • prezentace výsledků práce.
 1. hodina:

Žáci začínají pracovat na tvorbě časopisu, připravují články atd. Připravují se i doma podle toho, jak si ve skupině rozdělí práci.

 1. hodina:

Žáci opět pracují na tvorbě časopisu, práce ve škole je však pouze zlomek toho, co dělají doma. Doma se odehrává většina tvůrčí práce, do školy chodí žáci spíše doladit a ujasnit si detaily, diskutovat, zkonzultovat hotovou práci…

 1. hodina:

Ladí se detaily, dořeší se případné spory ohledně finální podoby časopisu. Dále se doladí tisk časopisu, reklama, způsob prezentace časopisu před jinou třídou. Na následující hodinu je potřeba pozvat na prezentaci hotového časopisu jinou třídu školy.

 1. hodina:

Prezentace časopisu před jinou třídou školy. Každý účastník prezentace obdrží jeden výtisk časopisu.

Diskuze s diváky. Zpětná vazba.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • Je nutné zajistit spolupráci s jednou sponzorskou tiskárnou, která vytiskne 100 čísel časopisu. Za to může být zajištěna její reklama přímo v časopisu;
 • Německé časopisy: školní a ty, které si děti samy kupují;
 • Fotoaparáty, počítače, skenery, papíry z vlastních zásob žáků a školy;
 • Německo-české slovníky.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

1)    Způsob prezentace projektu

V aule naší školy se sejdeme s jinou třídou či třídami z naší školy či jiné školy. Každý účastník prezentace obdrží jeden výtisk časopisu.

Prezentace obsahuje:

 • postup práce skupiny,
 • autory jednotlivých částí časopisu, délku trvání jednotlivých prací,
 • motivace,
 • zdůvodnění celkové podoby časopisu,
 • zdůvodnění podob a témat jednotlivých článků, křížovek…
 • partneři, sponzoři projektu,
 • poděkování tiskárně,
 • předvedení reklamy na časopis.

Následuje diskuze s diváky, zpětná vazba od diváků. Otázky: Jak se vám časopis líbil? Co byste udělali jinak? Naskenovanou podobu časopisu dáme na školní webové stránky. Jeden výtisk časopisu půjčíme do místní knihovny k nahlédnutí čtenářům. Zájemci z řad veřejnosti, ale i ostatních žáků školy si mohou časopis zakoupit v kanceláři školy za symbolickou cenu 5 Kč. V případě nutnosti budou časopisy dotisknuty. Každý učitel naší školy dostane jeden výtisk. Je požádán, aby časopis písemně zhodnotil. Učitelé zeměpisu zhodnotí správnost zeměpisných článků, učitelé dějepisu dějepisných atd. Učitel informatiky zhodnotí grafickou stránku časopisu. Učitel výtvarné výchovy zhodnotí správnost a vhodnost fotografií a obrazového materiálu, grafiky, designu. Ředitel školy je požádán o krátké vyjádření, zda by časopis mohl vhodně reprezentovat naši školu a práci jejích žáků.

 

2)    Způsob hodnocení žáků a celkové hodnocení projektu

Se třídou si přečteme reakce ostatních učitelů a provedeme zpětnou vazbu, připomeneme si i reakce diváků na naší prezentaci. Každý žák vyplní tabulku (viz příloha). Určíme, co se nám na časopisu povedlo velmi, co méně a co bychom měli do příště zlepšit. Každý žák dostane prostor se vyjádřit k vlastní práci. Máme-li na něco vyloženě špatný ohlas, situaci rozebereme. Dále zhodnotíme práci skupin jednotlivě. Každá skupina se vyjádří k tomu, jak pracovala, co se jí povedlo a co nikoli, kolik času práci věnovala. V rámci skupin vystoupí každý žák samostatně a i on provede sebereflexi. Zhodnotíme i výsledky vyplněné tabulky (viz příloha). Učitel následně provede klasifikaci práce žáků.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): Časopisy pro mládež v jazyce německém i českém;

 

Přílohy a poznámky:

Tabulka pro skupinové hodnocení práce (je vyplněna v rámci pracovní skupiny, každý žák vyplní o obou svých kolezích z pracovní skupiny):

 

 

Jméno hodnoceného:

výborné

dobré

špatné

Chování v týmu

 

 

 

Pamatuje na to, aby všichni spolupracovali

 

 

 

Jeho práce směřuje k cíli

 

 

 

Dobře řeší konflikty ve skupině

 

 

 

Nabízí pomoc ostatním

 

 

 

Má dobré nápady a návrhy

 

 

 

Umí dobře argumentovat, má dobré vědomosti

 

 

 

Nechá se přesvědčit argumenty ostatních

 

 

 

Je milé s ním spolupracovat

 

 

 

 

Reflexe projektu:

Při realizaci tohoto projektu jsem byla velmi příjemně překvapena tím, jak žáci sami dobrovolně a aktivně pracovali. Někdy se dokonce i předháněli, kdo daný úkol splní dříve či lépe. Ze zpětných reakcí vím, že to bylo proto, že téma časopisy pro děti a mládež je mým žákům blízké, každý z nich nějaký časopis čte, každý byl zvědavý, jaké časopisy čtou mladí lidé za našimi hranicemi. Podařilo se tak v hodině němčiny spojit příjemné s užitečným (žáci pracovali v jazyce německém, práce je bavila). Moje osobní doporučení pro učitele: dát si pozor, aby pracovali skutečně všichni žáci, při tomto druhu práce je vždy tendence slabších žáků ponechat aktivitu na jiných, dále často bývá problém udržet jako komunikativní jazyk němčinu (žáci rádi a často sklouzávají k češtině). Výhodou tohoto projektu je, že často zaujme i žáky, kteří jindy o němčinu nejeví velký zájem, práce je pestrá, každý si najde své uplatnění (i ten, kdo jindy v hodinách němčiny je spíše podprůměrný, může zažít tolik potřebný pocit úspěchu). Žáci se setkávají s cizojazyčnými tiskovinami a upevňuje se jejich motivace k učení se cizím jazykům.

 

Realizací projektu se rozvíjejí zejména tyto KK:

 • kompetence k učení – žáci třídí a sbírají materiály, informace třídí a spojují na základě jejich pochopení tak, aby vůbec mohl vzniknout článek v žákovském časopise;
 • kompetence k řešení problémů – žáci kriticky uvažují, činí rozhodnutí, za jejich důsledky si nesou zodpovědnost, neboť všechny nedostatky časopisu jim budou později na besedě vytknuty;
 • kompetence komunikativní – uplatní se při komunikaci ve skupinách, při domluvě; učí se prezentovat svoje myšlenky, zároveň ale poslouchat druhého; vyjadřují se spisovně, zejména pak při prezentaci před diváky;
 • kompetence sociální a personální – žáci spolupracují nejen mezi sebou, ale i s pedagogy a dalšími lidmi, např. z tiskárny. Tento typ práce pomáhá žákovi získat sebevědomí, které později uplatní na trhu práce;
 • kompetence občanské – žák je nucen respektovat názor druhého a domluvit se s ním na kompromisu;
 • kompetence pracovní – učí se používat při práci pomůcky, nástroje, vybavení školy, plní své povinnosti a dodržuje termíny práce, které byly předem domluveny.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky