Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktuálně

Porada pilotních škol v Olomouci

Na začátku listopadu proběhla porada zástupců 27 pilotních škol zapojených do projektu Kurikulum S, tentokrát v Olomouci. Na poradě vystoupilo několik zástupců pilotních škol s prezentacemi, pomocí kterých seznámili své kolegy s výukovými metodami a vzdělávacími moduly na svých školách, např. jak zapojují žáky do řešení aktuálních problémů školy a jak je motivují k výuce, mj. pomocí zážitkové pedagogiky. Některé prezentace se týkaly průběhu profilových maturitních zkoušek a implementace školních vzdělávacích programů do praxe.

 

Monitoring profilové maturitní zkoušky

V květnu a červnu 2010 sledovali experti NÚOV průběh profilových maturitních zkoušek na 51 vybraných odborných školách v různých oborech vzdělání. Během pozorování se ukázalo, že kvalita maturitních zkoušek z hlediska jejich koncepce a metod ověřování se výrazně odlišuje, a to i v rámci jednoho oboru vzdělání. Závisí přitom na přístupu školy. Každá škola má vlastní způsob průběhu zkoušky, rozdílnou úroveň, zkoušky se liší podle kvality školy nebo učitelů. Vedle komplexního pojetí maturitních zkoušek a ověřování žáka stále na některých školách přetrvává klasické pojetí zkoušek a orientace na vědomosti.

 

Konference k sociálnímu partnerství

1. března 2011 proběhne v Brně konference k sociálnímu partnerství odborných škol, na které budou představeny výsledky studie k této problematice a kde vystoupí se svými zkušenostmi jak zástupci škol, tak sociálních partnerů (zaměstnavatelů, vysokých škol). Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit na webu projektu www.kurikulum.nuov.cz. Pokud by měl někdo zájem vystoupit s příspěvkem, ať se ozve na mail petr.spousta@nuov_cz. Z konference bude vydán sborník příspěvků. Vaši účast uvítáme.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky