Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Adaptační kurz - součást prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Příklad dobré praxe; téma: Vyučovací metody  

Autor: Marie Velflová, Mgr.

Škola: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I.

 

 

Klíčová slova

Adaptační kurz (AK), předčasné odchody ze vzdělávání, školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Stručná anotace

Adaptační kurzy žáků 1. ročníků jsou důležité pro usnadnění nástupu žáků na střední školu, pro vytvoření základů pozitivního klimatu v kolektivu a vytvoření vazeb mezi žáky a učiteli, které fungují jako jeden z prvků prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Důvodem, proč některé školy pro své žáky tyto kurzy neorganizují, může být také jejich finanční náročnost, pokud jsou organizovány jako pobytové. Navíc se jich zpravidla nemohou zúčastnit sociálně znevýhodnění žáci, kteří jsou předčasnými odchody ze vzdělávání ohroženi nejvíce. Řešením je docházkový, neboli ambulantní adaptační kurz, který organizuje naše škola.

 

Kontext

Adaptační kurz je na ISŠ HPOS Příbram již od školního roku 2006/2007 pravidelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je určen žákům 1. ročníků, což zhruba odpovídá 150 – 180 žákům ve věku 16 – 17 let. Vzhledem k získaným zkušenostem a proto, že jsme přesvědčeni o přínosu adaptačního kurzu (AK), byl ve školním roce 2010/2011 začleněn do ŠVP všech oborů, které se na této škole vyučují. Kurz je zařazen do  1. ročníku (první polovina září) v rozsahu 1 týden (3 – 5 dní). Realizuje se ve škole jako tzv. docházkový (ambulantní) kurz. Důvodů pro uspořádání docházkového a nikoli pobytového adaptačního kurzu je několik: Personální (ne všichni kolegové jsou ochotni se pobytového kurzu zúčastnit), časové (adaptační kurz pro 180 žáků 1. ročníku by v případě pobytového kurzu, trval 14 dní, což by jistě narušilo výuku v celé škole) a finanční (vysoká cena pro žáky ze sociálně slabých rodin).

Žáci jsou povinni se kurzu zúčastnit v rozsahu stanoveném vedoucím AK (tím je zpravidla výchovný poradce nebo školní metodik prevence). Žáci, kteří jsou z různých důvodů omluveni z adaptačního kurzu, svoji účast nenahrazují, ale jejich zapojení do třídního kolektivu a adaptace na nové prostředí je věnována zvýšená pozornost ze strany třídního učitele.

Kromě žáků se kurzu účastní třídní učitelé, výchovný poradce a lektoři.

 

Cíle

Krátkodobým cílem adaptačního kurzu je navození pozitivního sociálního klimatu třídy, posílení pocitu odpovědnosti žáků vůči vlastní osobě, profesní i osobní budoucnosti i vůči kolektivu třídy, sžití se s kolektivem i způsobem práce na SŠ a další. Dlouhodobým cílem je snížení počtu případů předčasných odchodů ze vzdělávání na minimum.

 

Realizace

Přípravná fáze

S přípravou adaptačního kurzu se dle personální náročnosti a nabídkové pestrosti začíná již v březnu předcházejícího odchozího školního roku. V první řadě je třeba zajistit co nejdříve lektory (ze zkušenosti víme, že pokud kontaktujeme lektory později, většina již má na námi navrhované termíny jiné aktivity) a vhodné prostory. Dále se jedná o zajištění některých přednášek a seminářů (Je dobré se informovat u různých obecně prospěšných organizací, které získaly granty na dlouhodobé projekty, zda by některou z vámi připravovaných přednášek neuskutečnily zdarma. Také městský metodik prevence nebo pracovníci pedagogicko - psychologické poradny mohou semináře nebo přednášky uskutečnit v rámci své pracovní náplně). Velice důležitou částí přípravné etapy je sestavení programu, vytvoření harmonogramu a organizačního manuálu pro třídní učitele. V této fázi je prospěšné zapojit do příprav všechny třídní učitele. Vedoucí adaptačního kurzu předloží třídním učitelům návrh činností, ze kterých třídní učitelé dle svých představ o směřování budoucího třídního kolektivu a také na základě studia dostupné pedagogické dokumentace (přihláška ke studiu, slovní hodnocení žáka ze ZŠ a dotazníku pro rodiče), genderového složení třídy a oboru, kterému se žáci budou věnovat, vyberou jednotlivé aktivity, kterým se chtějí v rámci adaptačního kurzu věnovat. Důležitou pomůckou, která vzniká v době přípravné etapy, je manuál pro třídní učitele. Součástí manuálu může být i soubor komunikačních her. Začátkem června jsou pak informováni rodiče žáků 1. ročníků. Informace jim podají třídní učitelé osobně na schůzce s rodiči žáků 1. ročníků, případně jsou informováni formou informačního letáčku.

Průběh kurzu

Kurz trvá 3 – 5 dnů, program je celodenní. První den jsou zařazovány především třídnické práce, seznamovací a komunikační hry a přednášky. Další dny vyplňují přednášky, workshopy a tvůrčí dílny. Mohou být zařazeny i činnosti spojené s vytvářením pozitivních postojů ke zvolenému oboru (exkurze do hotelů a restauračních zařízení, motivační rozhovory, prohlídky a další). Na konec kurzu žáci absolvují buď celodenní výlet, nebo exkurzi či sportovní den. Na výlet, exkurzi nebo sportovní den je třeba posílit pedagogický doprovod, nejlépe zastupujícím třídním. Po celou dobu adaptačního kurzu jsou používány metody rozhovoru, pozorování, situačních her, metoda kritického myšlení a další metody vedoucí k poznávání žáků mezi sebou i mezi učitelem a žákem. Součástí je také hodnocení kurzu samotnými žáky i zapojenými učiteli. K hodnocení používáme dotazníky, ankety a řízené rozhovory.

 

Výsledky

Za dobu, kdy připravujeme adaptační kurzy, se většina stálých členů pedagogického sboru zapojila buď přímo (třídní učitelé), nebo nepřímo (zastupující třídní učitelé, lektoři, učitelé tělesné výchovy) do činností spojených s adaptačním kurzem. Domníváme se, že cíle AK jsou naplňovány. Tato naše tvrzení máme podloženo výsledky z dotazníkových šetření, které pravidelně provádíme. Z dotazníků určených učitelům i žákům vyplývá, že považují adaptační kurz za přínosný. Žáci vyzdvihují především přístup učitelů, rychlé seznámení se a navázání kontaktů spolužáky a se školou i získání motivace ke studiu. Učitelé jako pozitivní hodnotí rychlejší poznání jednotlivých žáků, navázání spolupráce s kolektivem a snadnější vytvoření pravidel pro komunikaci.

Doporučujeme delší a podrobnou přípravu celého kurzu, velkou pozornost věnovat bezpečnosti práce a pravidel chování v době konání adaptačního kurzu. Vyplatí se naplánovat více aktivit a činností neboť se tím předejde improvizovaným činnostem v případě, že některé aktivity nebude moci z nejrůznějších důvodů uskutečnit. Dále doporučujeme připravit „suchou a mokrou“ variantu programu podle stavu počasí.

Za pozitiva docházkového adaptačního kurzu oproti kurzu pobytovému považujeme to, že docházkový adaptační kurz umožňuje větší pestrost činností i možnost operativně reagovat na momentální situaci v kolektivu, přizpůsobit třídní činnosti složení a zájmům žáků, počasí a možnostem prostorů, kde se činnosti odehrávají. Zásadní rozdíl mezi pobytovým a ambulantním adaptačním kurzem spočívá také v úloze třídního učitele. Zatímco v pobytovém adaptačním kurzu je třídní učitel většinou v roli pozorovatele a příležitostným účastníkem, v případě ambulantního adaptačního kurzu se třídní učitel stává hlavním tvůrcem programu a organizátorem činností, čímž se i do budoucna stává osobou, které je řídícím prvkem v třídním kolektivu a jeho směřování.

Nutné pomůcky a prostředky

Učitelé:

literatura zabývající se volnočasovými aktivitami, sportovní potřeby (míče, síť, lana, tenisové míčky, …), výtvarné potřeby, šátky

Žáci:

psací potřeby, sportovní obuv a oblečení, finanční částku (cca 200Kč) na vstupy a příspěvek na úhradu přednášek a seminářů.

Vhodné prostory včetně sportovních, zajištění stravovacího a pitného režimu (svačiny, nápoje), popř. zajištění dopravy na exkurze a výlety.

Použitá literatura a zdroje

ŠVP oborů ISŠ HPOS Příbram

 

Přílohy


Příloha č. 1

Informace pro rodiče

Adaptační kurz je určen žákům 1. ročníků, probíhá v době vyučování, proto je pro žáky povinný. Cílem kurzu je seznámení žáků s třídním kolektivem a s učiteli, navození pozitivního sociálního klimatu třídy, posílení pocitu odpovědnosti žáků vůči vlastní osobě i kolektivu třídy a další.

Kurz bude probíhat ve dnech 4. – 6. září 2006 v budově školy, na sportovištích v Příbrami a okolí. Předpokládaná doba je mezi 8.00 – 14.00. Žáci se sejdou 4. 9. 2006 v budově školy (místo bude upřesněno na informační tabuli v přízemí školy).

Součástí náplně jsou besedy, přednášky, komunikační a poznávací hry, sportování a další činnosti. Žáci budou potřebovat sportovní oblečení, sportovní obuv, šátek, psací potřeby. Předběžná cena 200 Kč (zahrnuje vstupy, poplatky, náklady spojené s pořízením školní vizitky).

 

Příloha č. 2

Doporučené aktivity AK:

Přednášky:

Vztahy  v třídním kolektivu(školní psycholog, pracovník SVP,… )

Právní vědomí (městský metodik prevence, školní psycholog, učitel práva )

Jak se připravovat na vyučování na   SŠ ( pracovník PPP )

Zdravý životní styl (dílna, metoda kritického myšlení)

Etiketa (s vyžitím komunikačních her)

Sportovní aktivity:

Minigolf

Bazén

Horolezecká stěna Jakub

Kolektivní hry – využití sportovních zařízení města a školy

 

Příloha č. 3

Vzorový harmonogram AK

Třída HT1A

1. 9. 2009

1. Třídnické práce

2. Seznamovací hry

3. Třídnické práce - výchovný poradce

4. Seznamovací hry

5. Focení na vizitky

 

2. 9. 2009

1. Jak se učit

2. Školní psycholog

3. Seznamovací hry

4. Seznamovací hry – v přírodě - minigolf

 

3. 9. 2009

Exkurze Praha, hotel Pyramida, Královská cesta

Příloha č. 4

Dotazník pro učitele

 1. Byl  AK pro tvoji práci třídní učitelky přínosný? Pokud ano, uveď v čem.
 2. V náplni a organizaci kurzu mi chybělo (doplň):
 3. Myslíš si, že AK je přínosný pro žáky? Pokud ano, uveď v čem.
 4. Vidíš s odstupem času nějakou pozitivní změnu na žácích, kteří absolvovali AK,
 5. oproti těm, kteří ho v minulosti neabsolvovali?
 6. Myslíš si, že by se AK měl stát pravidelnou součástí výuky v naší škole? Uveď proč (i u negativní odpovědi).
 7. Myšlenky, nápady, připomínky

 

Příloha č. 5

Anketní otázky určené žákům 1. ročníků

Prosím odpovězte na anketní otázky (zaškrtněte, doplňte):

Třída: _______

 

 1. Ohodnoťte vztahy mezi žáky ve třídě stupnicí od 1

(nejlepší) do 5 (nejhorší).

 

 1. Myslíte si, že na tyto vztahy má vliv absolvování adaptačního kurzu?

Ano               Ne

 

 1. Využili jste některé z poznatků získaných na kurzu ve svém dosavadním působení ve škole?

 

Ano                    Ne

 

 

Příloha č. 6

Poučení žáků o BOZP v době účasti na aktivitách AK

Třída:                                                                              Třídní učitel (-ka):

Účastníci kurzu se po celou dobu konání akce chovají v souladu s Řádem školy tak, aby svým jednáním nepoškodili dobré jméno své a školy. Zvláště je zakázáno v průběhu akce se chovat hlučně, poškozovat cizí majetek, kouřit, pít alkohol a ohrožovat zdraví své i ostatních. Žáci dbají pokynů pedagogického dozoru a pracovníků navštívených zařízení. Dále prohlašují, že jim nejsou známy zdravotní ani jiné důvody, které by jim nedovolovaly zúčastnit neadaptačního kurzu.

V případě nenadálé situace, případně krizové situace se obrátí na:

 1. Pedagogický dozor
 2. Pracovníky zařízení
 3. Záchrannou službu (telefon 155)
 4. Městskou policii (telefon 156)
 5. Policii ČR (158)
 6. Hasičský záchranný sbor (telefon 150)

 

Seznam a podpis účastníků, kteří se seznámili s poučením.

 

 

 


 


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky