Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

10. Jazykové vzdělávání - pohled od kulatého stolu

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání  

Autorky: Mgr. Pavla Ježková, PaedDr. Dagmar Pančíková – RKC Plzeňského krajeProblematika jazykového a především odborného jazykového vzdělávání je v současné době otevřené Evropy stále více diskutovaným tématem. Strategické dokumenty, prohlášení nejvyšších státních představitelů i stanovisko MŠMT jednoznačně uvádí cizojazyčné vzdělávání jako jednu ze svých priorit.

 

Regionální konzultační centrum Plzeňského kraje se v dubnu 2011 pokusilo prostřednictvím široce pojatého diskusního fóra alespoň částečně analyzovat danou situaci a rozkrýt určitá regionální specifika. Ke kulatému stolu byli pozváni zástupci středních škol, kterých je v Plzeňském kraji 56 včetně soukromých, a dále zástupci veřejných institucí - Krajského úřadu Plzeňského kraje, Krajské hospodářské komory Plzeň i okresních hospodářských komor, Bavorské hospodářské komory a úřadů práce.

 

Žádoucí byla především účast zástupců firem, které v regionu působí a u kterých se dá předpokládat, že znalost cizích jazyků je u jejich zaměstnanců téměř nezbytná. Účastníky kulatého stolu (kterých bylo 21) nejvíce zajímali sociální partneři z podnikatelské sféry a jejich konkrétní představy a požadavky na absolventy škol a tedy i jejich nároky vůči jazykovým vzdělávacím institucím, které měly u kulatého stolu zaznít.

 

Bohužel se právě tato očekávání nepodařilo naplnit. I přes oslovení minimálně 60 malých a středně velkých výrobních a distributorských firem především z oblasti automobilového průmyslu se diskuse zúčastnil za podnikatelskou sféru pouze jeden zástupce celorepublikově působící firmy, která má mateřskou základnu v Německu. V této firmě mají možnost uplatnění především odborníci, a to se znalostí nejlépe dvou nejčastějších jazyků, tj. angličtiny i němčiny nebo alespoň jednoho z nich. Jazyková výbava uchazeče tedy není prvotním předpokladem pro přijetí do firmy, ale důraz je kladen na další profesní a také na jazykové vzdělávání v rámci dalšího kariérního růstu zaměstnance. Hospodářské komory své stanovisko a postřehy předaly pořadatelům předem telefonicky.

 

 

Angličtina nebo němčina?


Z rozhovoru u kulatého stolu vyplynulo, že jedním z kritických míst pro jazykové vzdělávání v západočeském příhraničním regionu může být postoj MŠMT, jež metodickým dopisem doporučuje základním školám, aby jako první cizí jazyk byla vyučována angličtina. Je sice na rozhodnutí jednotlivých ředitelů, jak dané doporučení budou respektovat, jejich stanovisko je však většinou pro globálnější pohled na jazykové vzdělávání, a tudíž směrem k preferenci angličtiny jako prvního cizího jazyka vyučovaného na základních a následně logicky i na středních školách.

 

Tento fakt bude kromě jiného v blízké budoucnosti znamenat, že se celostátně zvýší potřeba aprobovaných angličtinářů nejen na základních, ale i na středních školách, a že výuka němčiny bude zatlačena do pozadí, což může znamenat snížení uplatnitelnosti absolventů západočeských středních odborných škol na příhraničním a bavorském trhu práce např. u malých rodinných firem.

 

Zatímco některé velké – především nadnárodní – německé firmy mají angličtinu dokonce jako interní jazyk, a proto s výše uvedenou strategií českého školství nemají žádný problém, malé firmy potenciálně zaměstnávající absolventy středních škol v Bavorku, případně na území Plzeňského kraje s němčinou jako komunikačním jazykem se často potýkají s jazykovou bariérou u svých zaměstnanců a jen velmi nerady u nich neznalost němčiny tolerují.

 

 

Učebnice angličtiny


Dalším bodem diskuze bylo, že prioritnímu postavení angličtiny nahrává i nabídka vhodných jazykových učebnic, jež mají v nabídce českých i mezinárodních vydavatelství bezkonkurenční postavení, a to po stránce metodické, obsahové a také v šíři odborných zaměření, jež jsou zpracována pro výuku. Vyučující němčiny a dalších jazyků si proto posteskli, že jejich příprava na moderně pojatou výuku je v porovnání s angličtinou velmi časově náročná a že jen se závistí přihlíží možnostem svých kolegů angličtinářů.

Účastníci měli možnost konzultovat nabídku a obsahové zaměření především odborných učebnic přímo s manažerkou Oxford University Press, která pozvání ke kulatému stolu přijala. Učebnice a metodické či výukové materiály tohoto vydavatelství jsou v současné době zřejmě nejpoužívanějšími při výuce téměř všech jazykových úrovní.

 

 

Nabídka dalších jazyků


Diskutující se také shodli, že by měla být podporována nabídka jazykového vzdělávání i dalších jazyků, jako je např. ruština či španělština. Většina škol totiž vzhledem k ekonomickým možnostem jiné jazyky než angličtinu a němčinu nenabízí vůbec anebo jen ve velmi omezeném rozsahu. Požadavky klientů, tedy žáků a jejich rodičů, nejsou tedy v tomto směru vždy zcela uspokojeny.

 

Diskutován byl i přínos kurikulární reformy a jednotné státní maturitní zkoušky. Účastníci kulatého stolu neměli zásadní výhrady či připomínky k zapracování jazykového vzdělávání do školních vzdělávacích programů a ani k principům státních maturit.

 

I přes nízkou účast sociálních partnerů z řad zaměstnavatelů a tím způsobený mírný odklon od zamýšlené problematiky, vyhodnotili účastníci i pořadatelé akci za zdařilou a přínosnou a doporučili zorganizování podobné akce i v budoucnu. Na základě těchto doporučení aktuálně připravují Regionální konzultační centra pro Plzeňský kraj a pro Karlovarský kraj ve spolupráci s Odbornou skupinou cizích jazyků v NÚV v Praze a katedrou německého jazyka FPE ZČU v Plzni další kulatý stůl k cizím jazykům ve středním odborném vzdělávání, tentokráte na téma Přínos ŠVP pro výuku cizích jazyků.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky