Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jádro vzdělávacího modulu

Jádro vzdělávacího modulu je nejdůležitější částí vzdělávacího modulu, protože vypovídá o jeho cílovém zaměření a obsahu. Právě z této části vzdělávacího modulu by mělo být zřejmé, jakých celkových změn v postojích, vědomostech, dovednostech a způsobilostech - tedy kompetencí by mělo být dosaženo.

Stručná anotace vymezující cíle vzdělávacího modulu

 • vysvětluje obecnější záměry vzdělávacího modulu;
 • zdůvodňuje, proč má posluchač modul absolvovat, jaký význam má absolvování modulu pro získání kvalifikace či pro jeho uplatnění v praxi;
 • je formulována v jazyce učitele/lektora, tzn. popisuje snahy a záměry učitele, tedy to, oč bude učitel při vzdělávání usilovat, včetně postojů a hodnotových orientací, které mají být u posluchačů utvářeny.

Předpokládané výsledky vzdělávání

 • jsou vymezeny v podobě pregnantně formulovaných kompetencí, kterými by měl úspěšný absolvent vzdělávacího modulu po jeho ukončení disponovat;
 • stanovené výsledky by měly být reálné, konkrétní, jednoznačné, kontrolovatelné, konzistentní atd.;
 • výsledky by měly být formulovány srozumitelně tak, aby studující i případní další uživatelé získali po jejich přečtení konkrétní představu;
 • předpokládané výsledky vzdělávání by měly být dosažitelné pro většinu členů cílové skupiny, pro kterou je vzdělávací modul určen.

Obsah vzdělávacího modulu

 • je formulován jako stručná obsahová charakteristika, která zahrnuje výčet doporučených témat, jež tvoří základ pro zvládnutí stanovených cílů;
 • obsah modulu koresponduje s předpokládanými výsledky studia, které uvádí do širšího kontextu;
 • obsah může či nemusí být členěn ve vztahu k jednotlivým výsledkům;
 • vazba mezi výsledky studia a jeho obsahem bývá volnější, např. tam, kde jde o rozvoj intelektových dovedností (např. řešení problémů, práce s informacemi, argumentace).

Doporučené postupy (metody) výuky

 • v rámci vzdělávacího modulu mají doplňkový charakter a ve vazbě na stanovený obsah uvádějí takové postupy výuky, které pravděpodobně povedou k dosažení očekávaných výsledků studia;
 • výběr metod samozřejmě také závisí na dispozicích posluchačů i samotného vyučujícího.

Nahoru