Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Další odborné vzdělávání a příprava dospělých

Delší tradici má vzdělávání dospělých na školách, v určitých profesích a oblastech i podnikové vzdělávání. V posledních letech bylo zpracováno několik strategických dokumentů, které vymezují priority v této oblasti.  

V roce 2000 byla vypracována Strategie pro rozvoj lidských zdrojů v České republice, kterou přijala v roce 2003 vláda ČR. Zde je navrženo několik strategických bloků, mezi nimi i strategie rozvoje celoživotního vzdělávání. V roce 2006 byl schválen zákon o ověřování a uznávání výsledků ve vzdělávání.

V současné době se další odborné vzdělávání uskutečňuje některou z následujících forem:

-         studium dospělých ve školách vedoucí k dosažení stupně vzdělání,

-         vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších organizací,

-         specifické vzdělávání pracovníků určitých resortů a odvětví (včetně normativního vzdělávání),

-         rekvalifikace uchazečů o zaměstnání,

-         zájmové vzdělávání.

Studium dospělých ve školách vedoucí k dosažení stupně vzdělání se v ČR rozvinulo zejména během posledních padesáti let. Ve středních a vysokých školách dosáhl tento druh vzdělávání dospělých největšího rozmachu v 60. letech minulého století. Nyní tento podíl činí necelých 6 %. Na vyšších a vysokých školách se vzdělává ve studijních programech vedoucích k dosažení stupně vzdělání asi 16 % celkového počtu zde vzdělávaných.

Vzdělávání zaměstnanců podniků a dalších organizací se ve své většině vyvinulo do současné podoby až během posledních 15 let. Delší vývoj a tradici má pouze jedna jeho (menší) součást, a to povinné vzdělávání pracovníků stanovených povolání, jehož absolvování ukládají příslušné právní normy. Údaje o rozsahu vzdělávání zaměstnanců podniků se v ČR pravidelně statisticky nesledují.

Specifické vzdělávání pracovníků určitých resortů či odvětví je zpravidla upraveno zákonem (např. ve zdravotnictví), vyhláškou nebo jiným resortním či oborovým předpisem. Resortní/oborové vzdělávací instituty jsou zřizovány a podřízeny přímo jednotlivým ministerstvům.

Rekvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání, popř. dalších skupin osob se začal rozvíjet po r. 1990 s budováním služeb zaměstnanosti a narůstající nezaměstnaností. Jsou jedním z opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Počty osob vstupujících do rekvalifikací se do roku 1998 pohybovaly asi mezi 12 – 17 tis. a od roku 1999 se rychle zvyšují, takže v roce 2003 překročily 42 tisíc.

Nahoru