Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Charakteristiky jednotlivých úrovní

EQF NSK NSP

Charakteristika kompetencí

1

Rozlišovat pracovní prostředky, suroviny apod.

Vykonávat práce podle jednoduchých zadaných neměnných postupů

Při aplikaci daných postupů rozpoznávat vznik problémů

2

Orientovat se v podkladech obsahujících zadání práce

Volit z různých možností pracovní prostředky, suroviny apod. pro použití v určitém postupu, metodě

Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb)

Při aplikaci daných postupů a metod rozpoznávat vznik problémů

Aplikovat dané postupy ve standardních podmínkách s minimem možných obměn

3

Orientovat se v dokumentaci, normách a standardech běžně používaných v oboru

Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na výsledek

Posuzovat kvalitu svých i souvisejících produktů (služeb)

Dbát na zabezpečování parametrů kvality, určovat příčiny nedostatků a volit způsoby jejich odstranění

Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů, určovat příčiny a volit způsoby jejich vyřešení

Aplikovat zvolený postup v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek, vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska

Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby

Řídit menší kolektiv pracovníků vykonávajících jednoduché nebo pomocné činnosti

4

Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech a právních předpisech běžně používaných v oboru

Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na výsledek

Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění

Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich uplatnění

Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými problémy

Určovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací u objektů a subjektů své práce

Posuzovat relevanci odborných informací

Posuzovat výsledky jiných prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách

Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek, vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska

Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů

Navrhovat, jak zlepšit výsledky

Navrhovat méně složité typově analogické nové postupy a produkty

Rozpracovávat navržené postupy a produkty

Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby, věcně diskutovat o problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky

Řídit menší pracovní kolektiv při činnostech aplikujících zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek

5

Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru v míře umožňující poskytovat jejich vysvětlení ostatním ve standardních situacích

Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na výsledek

Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění

Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich uplatnění

Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými problémy

Rozlišovat standardní a nestandardních fungování, chování a situace u objektů a subjektů své práce a jejich příčiny a souvislosti a vyvozovat z nich závěry a návrhy

Analyzovat méně složité systémy, jevy a procesy

Posuzovat relevanci odborných informací pro řešení standardních problémů

Posuzovat výsledky jiných prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách

Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska

Řešit samostatně běžné odborné úkoly s využitím obvyklých metod

Řešit problémy spojené s nutností abstrahování, používat jednodušší výzkumné metody

Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů

Integrovat více řešení do komplexních řešení

Navrhovat jak zlepšit výsledky včetně návrhů nových způsobů řešení

Navrhovat méně složité nové postupy a produkty

Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby, věcně diskutovat o problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky a způsoby účinné argumentace

Řídit pracovní kolektiv při méně složitých odborných činnostech v závislosti na různých obtížně předvídatelných podmínkách a požadavcích na výsledek

6

Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru v míře umožňující podat jejich vysvětlení ve standardních i nestandardních situacích

Volit z různých možností pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. podle podmínek a požadavků na výsledek

Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění

Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich uplatnění

Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými problémy

Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací u objektů a subjektů své práce a jejich souvislosti a vyvozovat z nich závěry a návrhy

Analyzovat méně složité systémy, jevy a procesy

Posuzovat relevanci odborných informací

Posuzovat výsledky jiných prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách

Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska

Řešit složitější úkoly, pro které nejsou k dispozici vytvořené postupy a metody

Řešit problémy spojené s nutností abstrahování

Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů

Integrovat více řešení do komplexních řešení

Navrhovat systémová zlepšení

Navrhovat složitější nové postupy a produkty

Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických znalostí, používat výzkumné a jednodušší vědecké metody

Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby a obhajovat je v oponentních diskusích, věcně diskutovat o problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky a způsoby účinné argumentace

Řídit pracovní kolektiv při složitých odborných činnostech v nepředvídatelných podmínkách

7

Orientovat se v dokumentaci, normách, standardech a právních předpisech používaných v oboru v míře umožňující podat jak jejich vysvětlení ve standardních i nestandardních situacích, tak posuzovat potřebu změn těchto norem a dokumentů

Plánovat pracovní postupy, metody, prostředky, suroviny apod. ve vztahu k očekávaným výsledkům

Posuzovat kvalitu svých produktů (služeb) i souvisejících výrobků (služeb), dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality a určovat příčiny případných nedostatků a důsledky pro další postup, navrhovat a zajišťovat opatření k jejich odstranění

Při aplikaci zvolených postupů a metod rozpoznávat vznik problémů a určovat jejich příčiny a důsledky pro další postup a zajišťovat jejich uplatnění

Při vzniku problémů rozpoznávat souvislosti sociálních, ekonomických a ekologických aspektů s příslušnými problémy

Analyzovat příčiny nestandardních fungování, chování a situací u objektů a subjektů své práce a jejich souvislosti a vyvozovat z nich závěry a návrhy

Analyzovat složité systémy, jevy a procesy

Posuzovat relevanci odborných informací a poznatků z jiných vědních oborů

Posuzovat výsledky jiných složitých prací z hlediska možností jejich použití v postupech a metodách

Aplikovat a modifikovat zvolené postupy v závislosti na různých podmínkách a požadavcích na výsledek vč. zohlednění sociálního, ekonomického a ekologického hlediska

Navrhovat postupy a metody pro řešení složitých problémů a koordinovat jejich uplatňování v praxi

Řešit problémy spojené s nutností abstrahování a zobecňování

Integrovat do řešení problémů odborné informace z různých zdrojů a poznatky z různých vědních oborů

Integrovat více řešení do komplexních řešení

Navrhovat zásadní systémové změny

Navrhovat a zavádět do realizace složité a komplexní nové postupy a produkty

Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a vysoce specializovaných znalostí, používat výzkumné a vědecké metody

Prezentovat výsledky práce a nabízené produkty a služby a navrhované postupy nových řešení a obhajovat je v oponentních diskusích, řídit věcné diskuse o složitých problémech s cílem najít řešení, při jednání uplatňovat vhodné komunikační prostředky a způsoby účinné argumentace

Řídit a plánovat složité a rozsáhlé procesy zabezpečované více pracovními kolektivy v nepředvídatelných podmínkách včetně koncepčních a strategických rozhodování

8

Úroveň 7, plus:

Řešit úkoly spojené s inovacemi významnými pro celý obor

Přispívat k rozšiřování poznání výsledky původního bádání

Rozvíjet teorie a metody pro nejnáročnější činnosti tvůrčí povahy včetně vědeckého výzkumu a vývoje

Prezentovat navrhované postupy a výsledky výzkumů a obhajovat je v oponentních diskusích, řídit věcné diskuse o výzkumných a vědeckých problémech

Řídit řešení rozsáhlých výzkumných a vývojových úkolů

Nahoru