Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

BOZP

Ř/Ostat/Part  

Název projektu (programu): Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP
Zkratka projektu: Projekt BOZP
Datum zahájení projektu: říjen 2004
Datum ukončení projektu: říjen 2005
Hlavní koordinátor projektu:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP)
ing. Miloš Paleček, PhDr. Irena Khunová
Jeruzalémská 9 116 52 Praha 1
Hlavní řešitel v NÚOV
 Ing. Zorka Husová
Spoluřešitelé projektu v NÚOV
Ing. Jaroslava Janoštíková, Ing. Zdeněk Hradil, Mgr. Blanka Vážná
Ostatní partneři
Institut výchovy a bezpečnosti práce (IVBP), Brno
Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Praha
Zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Společnosti pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, VŠB Ostrava, Pedagogická fakulta MU Brno, sociální partneři, ČMKOS, apod.
Cíle projektu
Cílem projektu je:
:: vytvořit systém výchovy a vzdělávání k BOZP v rámci celoživotního vzdělávání
:: zmapovat současný stav v jednotlivých skupinách poskytovatelů
:: definovat potřeby výchova a vzdělávání v oblasti BOZP v kontextu s cíli a potřebami národní politiky BOZP
:: navrhnout efektivní způsoby osvojování poznatků, dovedností a návyků v oblasti BOZP
::  definovat požadavky na vzdělávání učitelů jednotlivých stupňů vzdělání
:: vytvořit funkční model systému výchovy a vzdělávání k BOZP v rámci CŽU

Výstupy (zprávy, studie aj.)
Říjen 2005 – Analýza stavu, způsobu a úrovně vzdělání BOZP v jednotlivých oblastech a cílových skupinách v ČR a vybraných zemích EU
Říjen 2004 – definice potřeby výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP v kontextu s cíli národní politiky – porovnání současného stavu s potřebami a reálnými možnostmi a cíli národní politiky s ohledem na cílové skupiny (NÚOV – SOŠ, SOU, VOŠ)
Říjen 2004 - návrh  efektivního způsobu osvojování poznatků a dovedností – stanovení obsahu, rozsahu a forem vzdělávání
Leden 2005 – rámcový návrh systému výchovy a vzdělávání k BOZP v rámci celoživotního vzdělávání (odpovědnost jednotlivých subjektů), připomínky k návrhu, návrhy na legislativní úpravu
úpravy návrhu a předloženého modelu
Pracovní jednání
Červen 2004 – přípravné jednání
Listopad 2004 – pracovní seminář k analýze
Březen 2005 – pracovní seminář k rámcovému návrhu
Květen 2005 – pracovní seminář k 1. rámcovému návrhu

Další informace
www.nuov.cz
www.vubp.cz
 

Nahoru