Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

10. Zjištění a závěry z autoevaluačních aktivit

I když v roce 2008 odešla ze školy část učitelů a ti  byli nahrazeni nově příchozími, podává škola stále výborné výkony.  Ředitel to komentuje slovy „jsme na obláčku“. Důkazy o kvalitní práce školy jsou následující:

 • úspěchy ve výsledcích srovnávacích testů realizovaných ve školním roce 2009/2010,
 • zjištění z dotazníkového šetření, že spokojenost žáků od minulého šetření (před třemi lety) mírně narostla (ze 78 % na 82 % spokojených žáků),
 • skutečnost, že většina žáků, kteří se v roce 2009/2010 hlásí na víceleté gymnázium, je přijata; ředitel školy z toho má dobrý pocit, neboť je to úspěch a odchod žáků školu nikterak neohrožuje, na uvolněná místa nastupují žáci z neúplných škol v okolních obcích (s řediteli těchto škol a starosty obcí udržuje ředitel trvalý kontakt),
 • pozitivní „dynamika vývoje“, která se projevuje navýšením počtu žáků navštěvujících školu, a to i přes výrazně nepříznivý demografický vývoj v Olomouci, jak ukazuje následující tabulka:

Rok

Počet žáků

Počet tříd

Počet učitelů

Přepočtený počet pracovníků

2003

265

13

18

25,6

2010

373

1. stupeň 247

2. stupeň 126

18

25

36,1

 

Podle vyjádření ředitele školy „je dobré, že jsme v poho..., protože učitele to motivuje“ a „více žáků znamená více učitelů.“

Rozvojové záměry školy

Při úvahách o dalším rozvoji školy v roce 2010/2011 je podmiňujícím faktorem skutečnost, že škola už nemá další prostorové kapacity na rozšíření. Nárůst počtu žáků by znamenal navyšovat počty žáků v jednotlivých třídách. Poněvadž však důležitým faktorem úspěšnosti práce školy je „skoro rodinné klima“ vyplývající i z menšího počtu tříd a také nižšího počtu žáků ve třídách (v rozpětí od 27 po 14 žáků ve třídě), bylo by zvyšování počtu žáků školy kontraproduktivní. Ředitel školy totiž dokáže i za daných ekonomických podmínek nastavit organizaci školy tak, aby bylo možno mít ve třídách nižší počty žáků.

Závěry „desatera“ realizovaného ve školním roce 2009/2010 ukazují zájem učitelů participovat na nastavených trendech pedagogické práce školy. Jak vyplývá ze závěrečného vyhodnocení záznamových listů „desatera“ i doprovodných rozhovorů, učitelé:

 • deklarují sounáležitost s nastavenou koncepcí pedagogické práce školy v duchu tezí – pilířů  „Zdravé školy“: zdravé učení, zdravé prostředí a otevřené partnerství a potvrzují, že v rámci vyučování kladou důraz na praktickou využitelnost  toho, co se děti naučí, respektují zkušenosti dětí i jejich zájmy, upřednostňují autentické a prožitkové učení, oceňují pěkné prostředí i pozitivní klima školy, jsou vstřícní vzhledem k partnerům školy,
 • jsou ochotni dál zvyšovat své dovednosti při práci „s technikou“ (PC, dataprojektory, interaktivní tabule, multimediální technika),
 • mají sjednocený názor na pojetí práce třídního učitele i na možnost část třídnické problematiky přenést do hodin rodinné výchovy,
 • prokazují řadu svých pracovních úspěchů (tvorba výukových materiálů a opor, organizace různých aktivit, úspěšné vedení k soutěžím atd.),
 • do budoucího období deklarují řadu zajímavých oborových a projektových dnů a dalších aktivit,
 • potvrzuji svou účast na vzdělávacích akcích a jiných rozvojových aktivitách (samostudium, kurzy, kvalifikační i specializační studium na VŠ aj.),
 • uvádějí výčtem svůj specifický příspěvek k chodu školy (vedení metodických orgánů, výzdoba školy, reprezentace školy, organizace soutěží, péče o majetek školy, výkon specializovaných funkcí apod.),
 • referují o svém zapojení do projektů EU a z toho plynoucích přínosech pro školu,
 • uvádějí výčet jimi nabízených nebo zabezpečených aktivit pro mimoškolní činnost žáků,
 • potvrzují spokojenost se vzájemnou spoluprací u paralelních tříd, v předmětových komisích i mezi prvním a druhým stupněm.

Vedení školy seznamuje s těmito poznatky učitele na pravidelné pracovní poradě v září 2010 (porady se konají každý měsíc) a iniciuje debatu nad formulací rozvojových cílů školy. Problematika je ve škole diskutována, vedoucí pracovníci toto téma neustále oživují a aktivizují učitele, což zástupkyně ředitele výstižně nazývá „postupným háčkováním“. Na návazné poradě v říjnu 2010 je přihlédnuto i k dalším poznatkům ze završovaného vlastního hodnocení školy (výsledky vzdělávání, podmínky školy, spolupráce s rodiči i dalšími partnery školy, kvalita řízení atd.) a je rozhodnuto pokračovat v zahájeném trendu zkvalitňování kurikula školy a profesionalizace práce učitelů. Rámcově je tedy do budoucna naplánováno:

 • dále rozvíjet a propracovávat kontinuitu výchovně vzdělávacích procesů na 1. i 2. stupni školy, dbát o jejich maximální provázanost – „propustnost“,
 • dále rozpracovávat, tzn. i ze strany vedení školy iniciovat a podporovat sdílení znalostí a zkušeností učiteli tak, aby sloužily i nově nastupujícím či zastupujícím učitelům; s tímto záměrem participovat na projektu s firmou XY Olomouc  (dbát na převádění znalostí a zkušeností učitelů do explicitní podoby a vytváření školní databanky tvořené společně využívanými, doplňovanými a průběžně aktualizovanými tematickými plány zpřesňujícími ŠVP, podkladovými výukovými materiály postavenými na využívání audiovizuální i prezentační techniky i informačních technologií, specifickými učebními texty či učebnicemi atd.),
 • i do budoucna upřednostňovat interaktivitu výuky (v současnosti se tak děje v rámci ESF OP VK- Dejme šanci přírodě) a s využitím kvalifikovaných školitelů z firmy XY Olomouc rozvíjet ICT kompetentnost učitelů, k tomu v maximální míře využít také zapojení do ESF – EU peníze školám,
 • zaměřit se na to, aby volnočasové/zájmové aktivity školy nebyly jen nabídkou toho, co je s ohledem na personální zabezpečení dostupné, ale aby opravdu koncepčně doplňovaly ŠVP v jeho jednotlivých oblastech; tím způsobem pokračovat v již započatém trendu koncepčního přístupu k doplňkovým a rozšiřujícím aktivitám zakomponovaným v ŠVP a rozpracovaným v metodických podkladech jednotlivých metodických orgánů (výlety, exkurze),
 • v tomto duchu propracovávat i ŠVP ŠD tak, aby byl harmonickou součástí ŠVP školy.

Nahoru