Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

4. Provázanost autoevaluace a procesů řízení kvality

Poznatky z autoevaluace se samozřejmě využívají ke zlepšování kvality práce školy. Až do počátku školního roku 2009/2010 jsou na ZŠ Mozartova  postupně iniciovány a následně realizovány například tyto skutečnosti:

  • v oblasti vzdělávací se i s ohledem na podobu RVP a implementaci ŠVP mění pojetí metodických orgánů, jsou vytvořeny podle oblastí vzdělávání vymezených rámcovým učebním plánem RVP ZV (Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura atd.) a nově jsou v nich dohromady sdruženi učitelé 1. i 2. stupně školy (reakce na výstupy z Autoevaluačního desatera 2006/2007),
  • z činnosti metodických orgánů vyplývají opatření sloužící ke zlepšování strategií zaměřených na dosahování výstupů formulovaných v ŠVP, na rozvíjení klíčových kompetencí, na způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků, jsou zahájeny práce vedoucí ke sjednocování metodiky plánování výuky ve školním roce (např. přehled doporučených a používaných učebnic, zpracovávání tzv. tematických plánů), dále metodiky přípravy, psaní a vyhodnocování čtvrtletních a laboratorních prací, metodiky pro tvorbu podkladového materiálu třídního učitele na pedagogickou radu apod. (podnětem jsou výstupy z Autoevaluačního desatera 2006/2007),
  • je nastartováno pořádání tzv. oborových dnů (matematický, anglický atd.), aktivita vyplývá z činnosti metodických orgánů školy,
  • zvýšená pozornost je věnována komunikaci se žáky i rodiči: ve škole jsou zavedeny schránky důvěry, je umožněna elektronická komunikace včetně schránky na WWW stránkách školy, dochází k informačnímu nárůstu WWW stránek, pro prezentaci na třídních schůzkách využívají třídní učitelé předem zpracovanou strukturu nutných společných sdělení tak, aby byla zachována jednotnost ve sdělování informací (návaznost na zjištění z Autoevaluačního desatera 2006/2007 i z dotazníků pro rodiče 2007/2008),
  • je pečlivě sledována účast rodičů na třídních schůzkách, ze svých záznamů ředitel školy uvádí: „Na třídní schůzky chodí asi 80 % rodičů, je to v průběhu roku nevyrovnané, na 1. schůzku na podzim i 95 %, rodiče prváků vždy, v pololetí zase všichni rodiče deváťáků, ve třičtvrtěletí již méně, na konci roku deváťáci vůbec...“ (důraz kladený na spolupráci s rodiči je v souladu
    s vyhodnocením Autoevaluačního desatera 2006/2007 i dotazníků pro rodiče 2007/2008),
  • je doplňováno přístrojové vybavení školy a mezi učiteli zahájeno vzájemné sdílení elektronicky zpracovaných metodických materiálů, podle potřeby učitelů jsou realizovány vzájemné hospitace (kolegiální), jejich hlavním záměrem je koordinovat výuku a zabezpečit její plynulý a nerušený průběh  - sledují například  výuku v paralelních třídách a navazujících ročnících apod., slouží i k informování a poučení zájemců o místo učitele na škole a ke zkvalitnění práce začínajících a zastupujících pedagogů (vše vyplývá z rozvíjející se týmové spolupráce v rámci metodických orgánů i z výsledků dotazníku pro rodiče 2007/2008),
  • daří se uskutečňovat technické i stavební úpravy budovy školy, na výzdobě školy se velkým dílem podílejí i žáci, škola je vybavena kamerovým systémem, dobudovávají se nové prostory školní družiny (jde mimo jiné o reakci na názory zjištěné z dotazníků pro rodiče 2007/2008).

Nahoru