Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Ukázka hospitačního dotazníku

soubor přílohy soubor přílohy (367,92 KB)(OBST, O. Hospitace v práci ředitele školy. Dostupné na www.ccv.upol.cz. Dotazník je vždy upravován podle potřeby vykonavatele hospitační činnosti.)

 

a) Formuláře pro hospitujícího

Evaluace přímé pedagogické práce učitele

Hospitující: .......................   Předmět:.......................... Téma:...........................

Jméno učitele:........................... Datum:........................

Pro jednotlivé oblasti je zpracován systém otázek, zde je uveden pouze u oblasti hodnocení prospěchu žáků.

 

Příprava na výuku
(rozhovorem s učitelem před zahájením výuky)

Realizace vyučovací jednotky

Řízení výuky

Klima třídy

Kázeň
(zjišťujeme  pozorováním ve výuce, příp. rozhovorem s učitelem a se žáky, pozorováním o přestávkách)

Hodnocení prospěchu žáků
(zjišťujeme pozorováním, rozhovorem s učitelem, se žáky, dotazníkem pro rodiče apod.)

Učitel se na hodnocení žáků připravuje (koho vyvolá, jaké úlohy, forma zkoušení...)
Ano  Ne  Část.

Žáci jsou včas informováni o požadavcích ke zkoušce
Ano  Ne  Část.

Učitel upřednostňuje diagnostický charakter zkoušky před kontrolním
Ano  Ne  Část.

Učitel pracuje s chybou
Ano  Ne  Část.

Učitel si vede funkční evidenci o zjištěném stavu
Ano  Ne  Část.

Zadávané úlohy svou náročností korespondují s VC
Ano  Ne  Část.

Informace o úspěšnosti žáků jsou jim podávány dostatečně četně
Ano  Ne  Část.

Při neúspěších jsou přijímána opatření
Ano  Ne  Část.

Učitel kombinuje slovní hodnocení se známkou
Ano  Ne  Část.

Při zkoušení učitel nesnižuje žákův sebecit
Ano  Ne  Část.

Učitel vede žáky k sebehodnocení
Ano  Ne  Část.

Učitel je schopen formulovat konkrétní informace o prospěchu žáků jejich rodičům
Ano  Ne  Část.

 

Na závěr každého hodnotícího formuláře podle zaměření hospitace:

Závěr (co se daří a co ne):

Doporučení (co prostudovat, vyzkoušet, kam se jít podívat...):

Podpis hospitujícího:                                                       Podpis vyučujícího:

Datum pohospitačního rozhovoru:


a) Formuláře pro učitele

Autoevaluace přímé pedagogické práce učitele

Předmět: .........................................Téma: ..................................Třída:............................

Jméno učitele: ................................Datum: ...............................

Příprava na výuku

Realizace vyučovací jednotky

Řízení výuky

Klima třídy

Kázeň

Hodnocení prospěchu žáků

Na hodnocení žáků jsem se připravil (koho vyvolám, jaké úlohy dostane)
Ano  Ne  Část.

Žáky jsem včas informoval o svých požadavcích
Ano  Ne  Část.

Moje zkoušení má spíše diagnostický charakter
Ano  Ne  Část.

Žákovu chybu chápu jako upozornění na to, co je třeba napravit
Ano  Ne  Část.

Vedu si evidenci o výkonech žáků
Ano  Ne  Část

Zadávané úlohy korespondují s VC, které jsem pro výuku formuloval
Ano  Ne  Část.

Moji žáci  dostávají informace o svých výkonech dostatečně četně
Ano  Ne  Část.

Zásadně svoji klasifikaci žákům slovně zdůvodňuji a naznačuji, co mají udělat pro to, aby byli příště úspěšnější
Ano  Ne  Část.

Vedu svoje žáky k sebehodnocení  a odpovědnosti za svoje výkony
Ano  Ne  Část.

Rodičům sděluji zcela konkrétní informace o prospěchu jejich dětí
Ano  Ne  Část.

Reflexe a evaluace vlastní práce

Pravidelně přemýšlím o své práci se žáky
Ano  Ne  Část.

Snažím se být v kontaktu s vývojem svého oboru
Ano  Ne  Část.

Soustavně se vzdělávám a nové poznatky uvádím do své ped. praxe
Ano  Ne  Část.

K autoevaluaci své práce využívám více metod (kterých):

Pomáhám svým kolegům s evaluací jejich práce, jsem ochoten poradit jim při řešení výukových problémů
Ano  Ne  Část.

Vypracoval jsem si vlastní relaxační program a snažím se jej dodržovat
Ano  Ne  Část.

Snažím se přispívat k vytváření dobrého klimatu na našem pracovišti
Ano  Ne  Část.

 

a) Formulář pro žáky

Žákovské posuzování přímé pedagogické práce učitele

Jméno učitele:..............................................

Předměty, kterým mě učí:..........................................................

Předměty, kterým mě tento učitel učí, patří mezi moje oblíbené
Ano  Ne  Část.

U tohoto učitele vždy přesně vím, čemu se mám doma učit, co bude zkoušet
Ano  Ne Část.

Tento učitel má vždy připravené pomůcky k výuce  a využívá jich
Ano  Ne Část.

Výkladu tohoto učitele vždy rozumím
Ano  Ne  Část

Při nepochopení jeho výkladu se mohu optat - je na to čas
Ano  Ne  Část

Při procvičování nové látky nebo při řešení problémů mám možnost se radit se spolužáky
Ano  Ne  Část.

Tento učitel se ve výuce snaží obracet se na všechny žáky
Ano  Ne  Část.

Tento učitel umí dobře organizovat naši práci ve vyučovací hodině
Ano  Ne  Část.

Tento učitel dovede vzbudit můj zájem o výuku svého předmětu
Ano  Ne  Část.

U tohoto učitele probíhá výuka  přiměřenou rychlostí, co je potřeba, stihnu
Ano  Ne  Část.

Jeho výuka vždy včas končí, nepřetahuje do přestávky
Ano  Ne  Část.

Tento učitel dovede navodit klidnou atmosféru
Ano  Ne  Část.

Tento učitel zbytečně nezvyšuje hlas, nepřekřičuje nás
Ano  Ne  Část.

Tento učitel řeší drobné nedostatky v našem chování klidně
Ano  Ne  Část.

U tohoto učitele dodržujeme stanovená pravidla
Ano  Ne  Část.

Tento učitel umí dobrou práci pochválit
Ano  Ne  Část.

Tento učitel ochotně poskytuje žákům pomoc
Ano  Ne  Část.

Tento učitel nás nezesměšňuje, nežertuje na náš účet
Ano  Ne  Část.

Tento učitel nás vhodně oslovuje
Ano  Ne  Část.

Tento učitel upřednostňuje spolupráci žáků, ne rivalitu
Ano  Ne  Část.

Tento učitel posiluje naši sebedůvěru, povzbuzuje nás
Ano  Ne  Část.

Tento učitel dbá na pořádek ve třídě
Ano  Ne  Část

Tento učitel stanovil pravidla pro naše chování a jejich dodržování důsledně vyžaduje
Ano  Ne  Část.

Tento učitel má u nás autoritu
Ano  Ne  Část.

Tento učitel respektuje naše názory
Ano  Ne  Část.

Výuka v jeho hodinách  není jednotvárná
Ano  Ne  Část.

Tento učitel zařazuje do výuky oddechové chvilky
Ano  Ne  Část.

V jeho hodinách jsme neustále zaměstnáni
Ano  Ne  Část.

Tento učitel nás nezesměšňuje, neprovokuje
Ano  Ne  Část.

Jeho vztah k žákům je přátelský,  nenáročný
Ano  Ne  Část.

Jeho vztah k žákům je přátelský, ale náročný
Ano  Ne  Část.

Tento učitel je nám příkladem svou prací i tím, jak se obléká a jak mluví
Ano  Ne  Část.

Tento učitel nás včas informuje o požadavcích ke zkoušení
Ano  Ne  Část.

Tento učitel nás při zkoušení neuráží
Ano  Ne  Část.

Zkoušení u tohoto učitele máme rádi
Ano  Ne  Část.

Tento učitel každou známku komentuje - řekne proč jsme známku dostali a  jak se máme připravit, abychom byli příště úspěšnější
Ano  Ne  Část.

Tento učitel má smysl pro humor
Ano  Ne  Část.

Tento učitel je náladový
Ano  Ne  Část.

V hodinách tohoto učitele  bývá často dusno
Ano  Ne  Část.

Předměty, kterým nás tento učitel učí, nemám rád
Ano  Ne  Část

 

Hospitující si ještě v průběhu hospitace zaznamenává další poznatky, jako například v následující tabulce.

Čas

Sled didaktických fází

Průběžné poznámky a hodnocení

10.50 – 11.00

Písemné opakování

Stručné vyhodnocení písemného opakování

11.00 – 11.30

Výklad nové látky – Kapitálové fondy

V průběhu výkladu spolupráce s žáky

11.30 – 11.35

Zadání domácího úkolu – příklady

Dotazy

Krátký čas na shrnutí učiva a dotazy

 

Závěr: Klidná hodina, kázeň, pořádek

Doporučení: Vyžadovat hlasité a zřetelné odpovědi od žáků. Zopakování učiva.

Podpis hospitujícího:                                     Podpis vyučujícího:

Datum pohospitačního rozhovoru:

Nahoru