Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 8: Kontrolní činnost

soubor přílohy soubor přílohy (213,69 KB)


KONTROLNÍ  ČINNOST školní rok 2010/2011

Příloha č. 6 Ročního plánu na školní rok 2010/2011

Ředitelka školy vydala s účinností od 1.9. 2005 interní směrnici  č. j. 471/05 kontrolní systém v souladu s ustanovením § 3 ods. 1 zákona 564/1990 Sb. v platném znění, který byl vypracován na základě požadavků zřizovatele č.j. 1296/05/R 26, aktualizován k 1.9.2008 v souladu se Zásadami vztahů JmK k PO ze dne 24.7.2008. Kontrolní systém byl vypracován ve spolupráci s vedoucími jednotlivých úseků.

Kontrolu provádí dle pracovní náplně:

 • ředitelka školy - na všech úsecích
 • zástupkyně ředitelky – na všech úsecích
 • vedoucí vychovatel – výchovné skupiny internátu a ŠD
 • vedoucí učitelka – budova Skaunicova
 • školnice – úsek provozní
 • hospodářka, vedoucí školní kuchyně – úsek stravování
 • ekonomka – rozbory hospodaření, personalistika
 • vlastní audity

Kontrolní a hospitační činnost bude zaměřena na všech úsecích na profesionální přístup pracovníků k dětem, metodickou zdatnost pedag.pracovníků a plnění hlavních úkolů školy, využívání alternativních metod práce v rehabilitačních třídách, implementaci získaných poznatků z DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu, zavádění ŠVP do výchovně vzdělávacího procesu, týmovou spolupráci a bude dbát na maximální objektivitu

úkoly kontrolního systému

 • dodržování školní legislativy na všech úsecích
 • dodržování pracovně právních předpisů
 • dodržování BOZP a PO
 • dodržování příkazů ředitelky školy
 • dodržování pokynů vydaných zřizovatelem
 • dodržování metodických pokynů MŠMT (efektivní využívání a dodržování pracovní doby, evidence docházky, plnění závěrů porad jednotlivých úseků – kontrola na následujících poradách, plnění pracovních povinností vyplývajících z Pracovního řádu, dodržování hygienických zásad a pravidel řádného hospodaření na úseku školního stravování)
 • Vnitřní finanční a kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb. je přístupný v Příručce jakosti.
 • Námitky k průběhu kontroly a závěrům kontrolní činnosti mohou podat zaměstnanci k ředitelce školy.
Úsek pedagogický
Plán kontrolní a hospitační činnosti základní školy speciální

Kontrolní a hospitační činnost je v tomto školním roce zaměřena na plnění hlavního úkolu školy – sebeobsluhu a pohybovou aktivitu, implementaci  získaných poznatků z DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu, zavádění ŠVP do výchovně vzdělávacího procesu.

Dále na profesní přístup učitelek k dětem, jejich metodickou zdatnost s důrazem na diferencovaný přístup podle postižení dítěte, V neposlední řadě – využívání netradičních forem vzdělávání a vzájemné spolupráce (týmová práce).

Září - říjen

kontrola povinné dokumentace

 • rozvrhy hodin
 • tématické a individuální plány
 • organizace vyučovacího procesu
 • adaptace nových žáků

Listopad – prosinec

 • uplatňování diferencovaného přístupu k žákům
 • spolupráce učitel – asistent pedagoga – vychovatel
 • zavádění nového ŠVP Elpis
 • rozumová výchova
 • sebeobsluha
 • speciální logopedická péče – využívání spec. pomůcek a netradičních logoped. metod
 • uplatňování motivace

Leden – únor

 • spolupráce učitel – asistent pedagoga
 • kontrola povinné dokumentace
 • dodržování hyg. pravidel
 • estetika a uspořádání pracovního prostředí, využívání pomůcek
 • smyslová výchova
 • sebeobsluha

Březen - duben

 • kontrola odpoledního vyučování
 • zkušenosti s ŠVP Elpis
 • dodržování psycholog. zásad v průběhu dne
 • strukturované učení
 • příprava učitele
 • tělesná a rehabilitační výchova

Květen - červen

 • následné kontrolní hospitace
 • kontrola dokumentace
 • vřazení žáků a návrhy na přeřazení do tříd

Plán kontrolní a hospitační činnosti mateřské školy speciální

Kontrolní a hospitační činnost MŠ bude v tomto školním roce zaměřena na plnění Školního vzdělávacího programu, na spolupráci učitelek a asistentek pedagoga při výchovně vzdělávacím procesu, implementaci získaných poznatků z DVPP ve výchovně vzdělávacím procesu a na vlastní obsah vzdělávání.

září

 • kontrola dokumentace související se začátkem školního roku – třída A, B

říjen

 • kontrola vhodnosti adaptačního procesu - třída A

listopad

 • kontrola ukončování diagnostického pozorování a tvorba edukačních plánů nových dětí - třída A, B
 • kontrola naplňování denního režimu, individuální přístup k dětem – třída B

prosinec

 • zjištění úrovně spolupráce a koordinace asistentky pedagoga s učitelkami – třída A

leden

 • zjištění úrovně spolupráce a koordinace asistentky pedagoga s učitelkami – třída B
 • kontrola zajišťování speciální logopedické péče - logopedka

únor

 • kontrola úrovně spolupráce s rodiči – třída A, B
 • kontrola vhodnosti integrovaných bloků, naplňování vzdělávacího obsahu – třída A

březen

 • kontrola plnění dílčích cílů stanovených ve vzdělávací nabídce – třída B

duben

 • kontrola TVP – naplňování týdenního plánu, zastoupení všech vzdělávacích oblastí – třída A

květen

 • zhodnocení doplňkových aktivit – canisterapie, zooterapie, bazální stimulace – třída A, B

červen

 • kontrola naplňování DVPP – třída A, B
 • kontrola závěrečného hodnocení – třída A, B, logopedie

Hospitace jsou zaměřeny na třídy jako celek, zaměření na práci dané učitelky /asistentky bude oznámena min. tři dny předem. Plán hospitací může být aktuálně upraven dle potřeby, např. pokud vyvstane nějaký problém, po jeho vyřešení proběhne opětovná kontrola apod.

Plán kontrolní a hospitační činnosti – internát + ŠD

Kontrolní a hospitační činnost bude zaměřena na profesionální přístup vychovatelů a asistentů k žákům, zavádění nového ŠVP Elpis, plnění stěžejních úkolů školy ze strany zaměstnanců a k výchově ke zdraví a zdravému životnímu stylu.

Září - říjen

 • bezpečnost žáků
 • návaznost na dopolední výuku, zejména dohled na předávání žáků mezi dopoledními asistenty a odpoledními vychovateli, předávání informací
 • kontrola dokumentace v jednotlivých výchovných skupinách
 • hospitace ve výchovných skupinách u nových ped. pracovníků –seznámení s úrovní jejich pedagogických schopností, profesionálního přístup k dětem, individuální přístup k dítěti s ohledem na typ a stupeň jeho postižení
 • dopravní výchova a jeho splnění zajištění bezpečnosti žáků při vycházkách, při canisterapii,

Listopad - prosinec

 • bezpečnost žáků, sebeobsluha, pracovní výchova
 • kontrola nočních služeb asistentů pedagogů
 • kontrola plánů v jednotlivých vých. skupinách
 • profesionálního přístup k dětem, individuální přístup k dítěti s ohledem na typ a stupeň jeho postižení

Leden - únor

 • bezpečnost žáků, sebeobsluha, pracovní výchova
 • hospitace – správné stolování (účast žáků při prostírání, chystání hrnečků, talířů a příborů před jídlem, úklid ze stolu); hygiena před jídlem a po použití toalety;
 • kontrola dokumentace v jednotlivých vých. skupinách;
 • hospitace – večerní hygiena a následný večerní program, ukládání žáků na  lůžka;

Březen - duben

 • bezpečnost žáků, sebeobsluha, pracovní výchova
 • kontrola nočních služeb asistentů pedagogů;
 • hospitace – zajištění bezpečnosti žáků při vycházkách, při canisterapii
 • hospitace – dodržování režimu dne, struktura odpoledních činností;
 • kontrola provozu internátu

Květen - červen

 • bezpečnost žáků, sebeobsluha, pracovní výchova
 • hospitace – využívání možnosti pobytu venku, práce na zahradě
 • kontrola dokumentace v jednotlivých výchovných skupinách;
 • hodnocení hospitační a kontrolní činnosti

Plán kontrolní a hospitační činnosti Praktická školy jednoletá

Září – říjen

 • kontrola dokumentace třídy - zavedení třídních.knih, katalogových listů, osobní spisy žáků
 • kontrola zajišťování bezpečnosti žáků.
 • sledování psychohygienických podmínek, uplatnění diferencovaného přístupu k žákům, individuální přístup

Listopad – prosinec

 • estetika a uspořádání pracovního prostředí, využívání pomůcek
 • autismus – dodržování strukturovaného učení
 • dodržování režimu dne, cvičná kuchyně, orientace v prostoru

Leden – únor

 • zjištění úrovně sebeobslužných činností - pracovní činnosti, motivace,
 • realizace pracovních činností v průběhu dne

Březen - duben

 • zjišťování celkové úrovně znalostí a dovedností

Květen - červen

 • příprava na závěrečné zkoušky
 • hodnocení celoroční činnosti

Plán kontrolní  činnosti pro ostatní úseky školského zařízení

Provozní úsek

1x týdně          úklid budov

1x měsíčně     kontrola skladu čistících prostředků a prádla

spotřeba energie

kniha závad, odstraňování závad

Za kontroly zodpovídá Hana Fruhvirtová, měsíčně informuje o provedených kontrolách ředitelku školy.

Zdravotnický úsek

1x měsíčně     kniha úrazů

vybavení lékárniček a skříněk první pomoci

Kontroly provádí ředitelka školy (Ing. Šlampová, Mgr. Pohlová – doplňování lékárniček)

Ekonomicko správní úsek

V období červenec – prosinec 2010 proběhne finanční audit, zajištění vnější firmou.

čtvrtletně        čerpání rozpočtu školy – Dr. Věra Havlíčková

pololetně         stav  hotovosti v pokladně  – Krejčí

kontrola osobní dokumentace zaměstnanců – Dr. Věra Havlíčková

dodržování hlášení změn ZP – Rostislava Gorčáková

čerpání FKSP + cestovní náhrady - Rostislava Gorčáková

čerpání řádných dovolených – Rostislava Gorčáková

Úsek stravování

týdně               hygiena provozu (lednice, roboty, kotel, apod.)

kritické body

měsíčně          dlužné částky rodičů

dodržování norem + ViS Plzeň

porovnávání finančních normativů se spotřebou

dodržování spotřebního koše

degustační kniha

záruční lhůta potraviny

označení pracovních ploch a pomůcek

skladové zásoby – ved. kuchyně

velký úklid

Kontroly provádí – J.Brzobohatá, R.Gorčáková, ZŘ

Pravidelné hodnocení závěrů kontrol předkládají vedoucí úseků ředitelce školy na poradách 1x měsíčně poslední úterý v měsíci v 12,30 hod, v případě nutnosti řešení problému ihned.

BOZP

Měsíčně           kontrola požárních knih – Rostislava Gorčáková

kontrola knih oprav a závad – Dr. Věra Havlíčková

V průběhu školního roku proběhne vnější audit všech směrnic BOZP a PO.

Plán kontrolní činnosti ve školním roce 2009/2010

 

 

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

ŘŠ – hospitační činnost MŠ, PŠ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ZŘ-  hospitační činnost  ZŠ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ZŘ -  hospitační činnost  PŠ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

V -  hospitační činnost  internát

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ŘŠ - úkoly  z porad

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ŘŠ – kontrola zdravotnického úseku

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ŘŠ+ZŘ - kontrola řízení úseku stravování

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

ŘŠ - čerpání rozpočtu

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

E -  kontrola pokladny, cenin

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

ŘŠ - účetnictví, faktury, dokumentace

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

E -  mzdy

*

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

E -  kontrola archivu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

RŠ -  kontrola vedení osobních spisů

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

E -   stav inventarizace

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

H – dodržování hlášení změn ZP

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

H – kontrola čerpání FKSP

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

 

 

H – čerpání řádných dovolených

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

H – kontrola cestovních náhrad

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

 

 

Š - vizuální kontrola školy

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ŘŠ – knihy oprav a závad

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Š - stav skladu čistících prostředků

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

S – spotřeba energie

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

S – kontrola úklidu

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

H – kontrola požárních knih

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Ostatní úkoly - průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ŘŠ – ředitelka školy
 • ZŘ – zástupkyně ředitelky
 • V – vedoucí vychovatel internátu
 • H - hospodářka
 • E - ekonomka
 • S - školnice

Nahoru