Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 11: Dotazník pro učitele - prosinec 2009

soubor přílohy soubor přílohy (286,26 KB)


 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění kratičkého šetření, které mi má pomoci v mé řídící práci a posloužit v rámci vlastního hodnocení školy pro projekt Cesta ke kvalitě a také pro mé funkční studium – modul vedení lidí. Zajímá mě názor Vás, učitelek a učitelů školy, na můj styl vedení lidí. Mám eminentní zájem na tom, abyste byli ve škole maximálně spokojeni. Vaše názory a podněty mi pomohou k objektivnímu posouzení mé řídící práce, přispějí k odstranění případných problémů, které z mého stylu vedení vyplývají. Výroky nejsou rozhodně náhodné, vyplývají z doporučení CCV PdF UP a z modifikací otázek z publikovaného dotazníku z knihy J. Světlíka - Marketing školy.

Budu si nesmírně vážit Vašich dalších námětů a připomínek, které případně uvedete. Z nabízených odpovědí vždy vyberte takovou, která se podle Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti – pravdivosti výroku. Odpověď, prosím, zakroužkujte či jinak označte. Za vyplnění moc děkuji.

PhDr. et PaedDr. Zbyněk Kundrum, ředitel školy

 

U každé položky je uvedena škála: 1 2 3 4 5 N – kde:

1 znamená "velmi přesný popis"

2 znamená "dost přesný popis"

3 znamená "popis odpovídá průměru"

4 znamená "dost nepřesný popis"

5 znamená "velmi nepřesný popis"

N znamená "nemohu posoudit"

 

1. Ředitele vnímáme jako člena našeho pracovního kolektivu

1 2 3 4 5 N

 

2. Ředitel má opravdový zájem o naše osobní problémy a je ochoten je řešit

1 2 3 4 5 N

 

3, Ředitel dbá na pracovní a osobní pohodu všech pracovníků školy

1 2 3 4 5 N

 

4. Ředitel dovede ocenit a pochválit své spolupracovníky

1 2 3 4 5 N

 

5. Ředitel je po pracovní stránce příkladem pro ostatní učitele

1 2 3 4 5 N

 

6. Ředitel používá konstruktivní kritiku

1 2 3 4 5 N

 

7. Ředitel je vždy schopen pomoci učitelům i po pracovní stránce

1 2 3 4 5 N

 

8. Ředitel umí, je-li potřeba, dostatečně vysvětlit, proč kritizoval práci některého učitele

1 2 3 4 5 N

 

9. Ředitel dohlíží přísně na to, jak učitelé respektují režim školy a plní své povinnosti

1 2 3 4 5 N

 

10. Ředitel řídí školu "systémem příkazů a zákazů"

1 2 3 4 5 N

 

11. Ředitel vládne "tvrdou rukou"

1 2 3 4 5 N

 

12. Ředitel umí pomoci učitelům s osobními problémy, umí jednat neformálně, umí přitom vystoupit z role ředitele školy

1 2 3 4 5 N

 

13. Ředitel se chová k učitelům slušně a korektně

1 2 3 4 5 N

 

14. Ředitel má eminentní zájem na tom, aby učitelé navzájem spolupracovali a podporovali jeden druhého

1 2 3 4 5 N

 

15. Ředitel osobně vede každou důležitou poradu

1 2 3 4 5 N

 

16. Učitelé mají díky stylu vedení ředitele pěkný osobní vztah ke škole

1 2 3 4 5 N

 

17. Ředitel při svém rozhodování respektuje názor pedagogického sboru

1 2 3 4 5 N

 

18. Ředitel zadává učitelům jen smysluplné, jasně formulované a srozumitelné úkoly

1 2 3 4 5 N

 

19. Ředitel vede porady efektivně

1 2 3 4 5 N

 

V Olomouci dne 21. prosince 2009

Podpis:

Nahoru