Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příloha č. 1: Stručný popis školy

soubor přílohy soubor přílohy (385,31 KB)


Stručný  popis školy:

Gymnázium Cheb, Nerudova 7, 350 02 Cheb

Telefon: + 420 354 430 145, Fax: + 420 354 431 840

E-mail školy: gymcheb@gymcheb_cz

Identifikátor zařízení: 600 009 009, IZO: 000076953, IČ: 47723386

Zřizovatel: Karlovarský kraj, 1. ledna 2006

Ředitel školy: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
Zástupci: Mgr. Josef Hazi (statutární zástupce ředitele, pro přírodovědný blok předmětů)
Mgr. Jan Žídek (pro humanitní blok předmětů a výchov)
Manažer školy: Mgr. Miroslav Stulák
Obory vzdělávání: osmileté denní studium (JKOV: 79-41-K/801) (JKOV: 79-41-K/81)
čtyřleté denní studium (JKOV: 79-41-K/401)

Profil školy:

Gymnázium Cheb je pokračovatelem více jak sedmisetleté tradice gymnaziálního typu vzdělávání v městě Cheb. Škola se nachází v nově vybudovaném, rozsáhlém a moderním areálu v klidové zóně v blízkosti centra. Chebské gymnázium je střední všeobecně vzdělávací školou, jejímž hlavním cílem je příprava studentů na další studium na vysoké škole u nás i
v zahraničí. Absolvovat gymnázium je možné v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Na společný všeobecný základ (profilovými předměty jsou český jazyk, matematika
s uživatelsky zvládnutou výpočetní technikou a živé cizí jazyky) navazuje ve vyšších ročnících rozsáhlý systém volitelných předmětů, který umožňuje žákům vyšší specializaci
v jednotlivých oborech podle jejich schopností a zájmů, resp. zvoleného směru budoucího vysokoškolského studia. Absolvent by tak měl získat ucelený základní všeobecný přehled a nadprůměrné znalosti, poznatky a dovednosti v jím vybraných předmětech.

Škola je nadstandardně vybavena (má například svůj vlastní skleník exotické flóry, školní hvězdárnu s počítačem řízeným dalekohledem) a poskytuje svým žákům optimální podmínky ke studiu i pro aktivní trávení volného času. Studenti mají mimo jiné k dispozici knihovnu
s celkem dvanácti tisíci svazky beletrie i odborné literatury, studovnu s čítárnou a odborné učebny vybavené špičkovou didaktickou technikou. Počítačová síť školy je 24 hodin připojena na vysokorychlostní internet. Žáci přitom mohou zdarma využívat počítačové učebny i mimo vyučování. Gymnázium je velmi aktivní v oblasti mimoškolních aktivit – funguje zde např. školní klub Sušenky, divadelní soubor Trychtýř či pěvecký sbor Canzona. Pravidelně se organizují akce jako Prázdniny se školou, Zážitkový adaptační týden, Oborový týden, celá řada mezinárodních projektů atd.

Budova školy 1 Budova školy 2

Vedení školy a strategie školy

Ze zprávy ČŠI, říjen 2008: Vedení školy má jasnou vizi poskytovaného vzdělávání, k níž byly stanoveny konkrétní strategické cíle. Strategie rozvoje školy byla zpracována na období let 2000 – 2010, aktuální strategický plán vychází z marketingového auditu (2000), SWOT analýzy (2004) a vlastního hodnocení školy (2006).

Uvedené koresponduje s výsledky rozhovorů s vedením školy, 2009 a určitým dokladem jsou výroční zprávy školy a další dokumenty školy.

Závěr ČŠI k vedení školy: „Vedení školy uplatňuje model řízení, který přispívá ke zvyšování kvality školy a příkladným způsobem směřuje k naplňování cílů vzdělávání.“

Pracovníci školy

Ve výroční zprávě školy za rok 2007/2008 je kromě čtyř výše uvedených členů vedení školy prezentováno 50 vyučujících a 9 technickohospodářských a administrativních pracovníků.

Aktuální přehled z webových stránek školy (září 2009, Pedagogický sbor) uvádí 54 vyučujících s informacemi o jejich aprobovanosti. Ve výroční zprávě z ROK 2009/2010 je sbor představen fotografiemi, kde je uvedeno 61 vyučujících včetně členů vedení.

Žáci školy

Zejména výroční zprávy školy za roky 20072008 a 2009/2010 uvádějí seznam tříd
i s fotografiemi.

Kapacita školy je 760 žáků a téměř naplněna (2008 = 748 žáků, 2009 = 752 žáků).

Podle zprávy ČŠI z října 2008 je specifikem gymnázia, že cizinci tvoří 17 – 18 % z celkového počtu žáků školy, jedná se především o členy početné vietnamské komunity.

Učební osnovy a plány (podrobná charakteristika je uvedena ve výroční zprávě (s. 76)
i s odkazy na č.j.

Od 1. 9. 2008 škola učí podle schváleného ŠVP Gymnázium Cheb Brána na VŠ (pilotní škola pod VÚP v Praze od roku 2004, výuka podle ŠVP byla zahájena od 1. 9. 2006).

Škola na svých webových stránkách svůj program obecně charakterizuje následovně:

Ve škole vznikl vzdělávací program (s učebním plánem pro osmiletý a pro čtyřletý cyklus) s motivačním názvem Gymnázium Cheb – brána na VŠ. Pro ŠVP je typické:

  • všeobecně koncipovaný základ,
  • široká nabídka volitelných předmětů,
  • kvalitní příprava co největšího počtu žáků na vysokoškolské studium a další typy terciárního vzdělávání.

Základní přehled plánů je na s. 77 – 81 citované výroční zprávy.

Řadu základních dokumentů najdeme na www.gymcheb.cz – Dokumenty školy.

http://www.gymcheb.cz/view.php?cisloclanku=2010050011

Nahoru