Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Příklady inspirativní praxe autoevaluace gymnázií

Autoevaluace aneb průběh vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky

Cílem textu je popsat hlavní zkušenosti Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová Paka (Královehradecký kraj) s autoevaluací průběhu vzdělávání se zaměřením na hodnocení výuky a zprostředkovat je ostatním školám. V centru pozornosti stojí cesta školy od papírového po elektronické hodnocení projektových dní (pravidelně organizovaných a hodnocených od roku 2006) i dalších aspektů školy (například klimatu školy).

Z hlediska velikosti školy se jedná o školu s kapacitou Gymnázia 400 žáků a kapacitou Střední odborné školy pedagogické 136 žáků.  Součástí školy je i domov mládeže  s kapacitou 180 lůžek a školní jídelna s kapacitou 450 jídel. Dvoučlenné vedení školy vede 32 vyučujících a 4 vychovatele v domově mládeže.

 

 

Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Logo školyDlouhodobě dobré jméno školy, její prestiž v regionu, spokojenost rodičů a pedagogů byly důvodem volby Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně (Moravskoslezský kraj) pro zachycení jejich zkušeností. Velikost školy maloměstského typu umožňuje osobní poznání a blízký vztah mezi vyučujícími a žáky a osobní přístup k žákům. Jejími studenty jsou převážně žáci okolních vesnic – z toho vyplývá i vzájemná znalost studentů i učitelů navzájem a až rodinné klima.

V současné době škola vzdělává cca 350 žáků pouze v šestiletém studijním cyklu gymnázia. V roce 2009 na škole působilo 31 pedagogů – 22 žen a 9 mužů s různou délkou pedagogické praxe. Management školy tvoří ředitel a jeho zástupkyně – opírají se o pedagogickou radu, předmětové komise a od roku 2007 i o autoevaluační tým, jehož složení zůstává stejné.

 

 

Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb

Logo školyPředložený příklad se věnuje tzv. extrakurikulárním aktivitám a grantové činnosti Gymnázia Cheb (Karlovarský kraj). Soustředí se na řízení a evaluaci vybraných akcí, které sice nejsou pro školy povinné, ale jež významně přispívají ke komunikaci školy s veřejností, a mění tak pohled veřejnosti na oblast školství obecně.

Absolvovat gymnázium je možné v osmiletém i čtyřletém studijním programu. Kapacita školy, která je v posledních letech téměř naplněna, je 760 žáků. Podle zprávy ČŠI z října 2008 je specifikem gymnázia, že cizinci tvoří 17 – 18 % z celkového počtu žáků školy (jedná se především o členy početné vietnamské komunity). Vedení školy tvoří čtyř členný tým a na škole působilo v roce 2009 50 vyučujících a 9 technickohospodářských a administrativních pracovníků.

 

 

Uplatnění absolventů JKGO na trhu práce

Logo školyŠkola Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě (Moravskoslezský kraj) byla vybrána na základě dlouhodobě dobrých výsledků, kterých dosahuje v přípravě mladých umělců, pověsti, kterou má v regionu, i díky spolupráci s městem a jinými sociálními partnery. Mimo své výchovně-vzdělávací poslání pořádá tato škola celou řadu uměleckých projektů a aktivit, které obohacují moravskoslezský region. Text si klade za cíl přiblížit dosavadní zkušenosti s autoevaluací na JKGO. Zaměří se na oblast Výsledků vzdělávání a popisuje evaluační nástroje, jejich pozitiva i negativa při zjišťování uplatnění absolventů školy na trhu práce.

Škola poskytuje všeobecné a vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých a umělecko-pedagogických činností v oborech Hudba, Tanec, Zpěv a Hudebně dramatické umění. Celková kapacita školy ve všech oborech vzdělávání činí 590 žáků. Škola má 4 členné vedení (ředitelka, dvě zástupkyně pro studijní záležitosti a zástupkyně – vedoucí provozně ekonomického úseku), pedagogický sbor tvoří přibližně 210 pedagogů.

 

 

Klima školy, podpora žákům

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov se snaží vytvářet co nejlepší klima školy a podporovat žáky ve vzdělávání. Jak se mu daří evaluovat tyto oblasti, se můžete dočíst v následujícím textu. Kapacita školy je určena pro vzdělávání 480 žáků v 16 třídách. Pracuje zde 37 pedagogických pracovníků a 11 správních zaměstnanců.

Nahoru