Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

11. Poznatky prospěšné pro zkvalitnění průběhu dalších autoevaluačních procesů

Po sedmileté zkušenosti s realizací autoevalučních aktivit se ve škole zamýšlejí nad jejich pojetím. Do budoucna jsou v této souvislosti zvažovány či již připravovány k realizaci následující aktivity:

1.      ve školním roce 2010/2011 doplnit dotazníkové šetření zaměřené na rodiče o specifický dotazník určený rodičům dětí navštěvujících školní družinu, za tvorbu dotazníku i realizaci a vyhodnocení tohoto šetření ponesou garanci především vychovatelky školní družiny,

2.      v letošním školním roce 2010/2011 naplánovat testy SCIO do 3., 5., 7. a 9. ročníku tak, aby byly realizovány v souladu s etapami vymezenými v RVP (7. ročník by byl kontrolním předělem), podnětem k tomuto rozhodnutí je i prezentovaný úmysl ministra školství opět věnovat pozornost testování žáků v uzlových bodech jejich školní docházky,

3.      prodiskutovat a zvážit, zda by nebylo účelné shromažďovat každoroční výsledky ze srovnávacích testů, čtvrtletní práce, laboratorní práce, doklady o účasti na různých aktivitách aj. do žákovského portfolia, které by dokladovalo vývoj a učební pokroky (přidanou hodnotu) jednotlivých žáků;  ideální by podle ředitele školy  bylo, aby měl každý absolvent školy kvalitní portfolium „a v budoucnosti s portfoliem přišel na střední školu a tam jim ukázal, v čem je dobrý...

4.      před dalším použitím vždy provést revizi stávající podoby autoevalučních nástrojů,

5.      zvažovat možnosti, jak více zaangažovat na autoevalučních aktivitách i rodiče žáků,

6.      zapojovat se do různých projektů zaměřených na autoevaluaci školy a tak „získávat další podněty“, tzn. pokračovat ve spolupráci s PdF UP na tvorbě autoevaluačních nástrojů (nástroje na bázi sémantického diferenciálu, dotazníky školního klimatu, dotazníky pro absolventy školy) a také využít možnosti výměny zkušeností s jinými školami (Peer Review) v rámci projektu Cesta ke kvalitě, první domluvené setkání v tomto školním roce 2010/2011 má být se ZŠ Kunratice, jejímž ředitelem je Ing. Vít Beran.

Nahoru