Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Oblasti, cíle autoevaluace, kritéria a indikátory a popis jejich vzniku ve škole

Oblasti autoevaluace se od předchozího období nemění. Stále jsou prioritou kvalita vyučování a spokojenost všech aktérů školního života: žáků, rodičů, učitelů, ale i zřizovatele a ČŠI. Ředitel cíle objasňuje následovně: „Vše, co v autoevaluaci děláme, by se mělo vždy a jenom objevit ve zkvalitnění kurikula a podpořit příjemné klima školy – naše motto: šťastné dítě, spokojený rodič, erudovaný učitel a spokojený zřizovatel.“

Kritérii jsou:

  • skutečnosti sledované v souvislosti s kvalitou vyučování: klasifikace žáků, úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na následné školy, v soutěžích, olympiádách, srovnávacích testech,
  • spokojenost rodičů, žáků, učitelů, ČŠI a zřizovatele.

Indikátory se odvíjejí od hodnot získaných v předcházejících letech (procentní vyhodnocení jednotlivých položek dotazníků, průměry klasifikace žáků apod., umístění žáků v soutěžích i ve srovnávacích testech, ale také počty žáků, počty tříd, počty potřebných pracovníků školy, počty strávníků školní jídelny, počty zájemců o školní družinu, počty dětí přihlášených do první třídy, počty dětí úspěšně přijatých na víceletá gymnázia aj.). Je sledováno, zda v čase nedochází ke zhoršení. Podle ředitele školy je žádoucí setrvalý stav, nebo dokonce zlepšení sledovaných jevů: „...díváme se, jestli tam není nějaký rozdíl, nějaké upozornění...“. Konstatování ředitele školy „...a budu nervózní, kdybychom se neobjevili  ve srovnávacích testech mezi prvními....“ není nadsázkou, vychází z reality dosavadních úspěchů práce školy.

Zřizovatel jako jeden z důležitých aktérů školního života sleduje podle vyjádření ředitele školy „doposud jen rozpočtovou ukázněnost, nárůst počtu dětí ve škole i školní družině a strávníků“.

Specifický plán autoevaluace školy připravován není. Veškeré autoevaluační aktivity jsou zakomponovány do ročního plánu práce školy (a následných krátkodobých realizačních plánů). Jedná se totiž o každoroční, pravidelnou a známou činnost, u níž jsou známy nejen způsob a doba provádění, ale i úkoly, pravomoci i odpovědnosti jednotlivých pedagogických pracovníků školy.

Pro oblast  „Škola jako učební prostor je platný následující autoevaluační model:

 

Schéma 2 Model autoevaluace školy pro oblastŠkola jako učební prostor“

KAŽDOROČNÍ SOUBĚH AKTIVIT => KAŽDOROČNÍ ZPRÁVA O AUTOEVALUACI ŠKOLY

interní evaluační aktivity
SPOKOJENOST
externí a interní evaluační aktuality
VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
dotazníky, rozhovory srovnávací testy SCIO (Kalibro, Cermat, TIMSS)
+
monitoring školních výsledků vzdělávání žáků

Započaté tříleté období každoročních autoevaluačních aktivit pokračuje i v době tvorby tohoto inspirativního příkladu. Jak vyplývá z následujícího harmonogramu, probíhá ve školním roce 2009/2010  aktivita „Autoevaluačního desatera“, k tomu je přidáno pilotní dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování stylu vedení ředitele.

 

Schéma 3 Harmonogram autoevaluačních aktivit pro sledovanou oblastŠkola jako učební prostor“

2004/2005
2005/2006    
2006/2007    
2007/2008    
2008/2009    
2009/2010


2010/2011
rodiče (dotazník)
žáci (dotazník)
učitelé (Autoevaluační desatero)
rodiče (dotazník)
žáci (dotazník)
všichni pracovníci školy
(dotazník stylu vedení ředitele školy)
učitelé (Autoevaluační desatero)
rodiče (dotazník)
SROVNÁVACÍ TESTY aj. aktivity

Nahoru