Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

5. Docházka žáků do školy a naplněnost školy

Otázka docházky žáků do školy byla diskutována s několika pedagogy školy – ředitelem, zástupkyněmi, výchovnými poradkyněmi a metodičkou prevence.

Ve školním roce 2008/2009 došlo na odborném učilišti k personální změně ve vedení. Nový tým provedl zásadní změny ve školním řádu a minimálním preventivním programu sociálně patologických jevů (např. byl přesně definován způsob a postup omlouvání absence žáků a sankce při jejich nedodržování) a změny v odborném výcviku (změnilo se místo odborného výcviku u sociálních partnerů, podrobněji v přílohách č. 7 a 8).

Změna vedla ke zpřísnění kontroly docházky. Na pedagogických poradách bylo vysvětleno, jak mají třídní učitelé omlouvat absenci žákům. Byla uvedena analýza, jak si omlouvají absenci plnoletí žáci. Pokud třídní učitel má pochyby, že žák má sám sebou hodně omluvených hodin, pak se akceptují pouze omluvenky od lékaře. Následně do procesu může vstoupit ředitel školy. Velký problém představovaly časté pozdní příchody žáků. Bylo učiněno následující opatření: po 8. hodině se nikdo nedostane do učebny, ale je pod pedagogickým dohledem. Nemá však možnost se zúčastnit 1. vyučovací hodiny, z čehož vyplývá neomluvená hodina. Za 7 neomluvených hodin je napomenutí třídního učitele.

Dalším krokem bylo zpřísněno hlídání docházky na odborný výcvik, který se uskutečňuje většinou mimo prostory školy a ve kterém jsou neomluvené absence a absence celkově největším problémem. Výchovná poradkyně Mgr. Soukupová k tomuto problému dodává: „Neustále hledáme cesty ke zlepšení a snížení absence. Nedaří se to moc. Nemůžeme být moc důslední, protože bychom neměli koho učit. Vysvětlujeme, že si to nemohou dovolit a že se musí omlouvat, že v práci to také tak nefunguje.“

Pravidla vztahující se na docházku do školy vychází ze školského zákona a jsou zakotvena ve školním řádu, který je zavěšen na webových stránkách školy http://ouvysehrad.cz/, a v minimálním preventivním programu sociálně patologických jevů (oboje k dispozici jako Ppřílohy č. 7 Příloha č. 8: Školní řád).

Pedagogové mají k dispozici evidenční systém Katedra, ve kterém je uveden přehled neomluvených hodin jednotlivých žáků. Tento systém byl zaveden především kvůli matrice, proto v něm není obsaženo vše potřebné. Nicméně slouží učitelům k přehledu o docházce jejich žáků.

Neomluvená absence díky nově nastaveným pravidlům celkově klesá. Vedení školy její vývoj neustále eviduje a snaží se hledat možné cesty k jejímu snížení. V grafu č. 1 je zachycen vývoj neomluvené absence v jednotlivých studijních oborech po ročnících. Je zřejmé, že ve většině případů se neomluvená absence snižuje v posledním roce studia. Největší problém neomluvené absence je u žáků vzdělávacího oboru Prodavačské práce.

Graf č. 1

Graf č. 1

 

Ještě lépe tuto situaci vyjadřuje graf č. 2, kde je neomluvená absence dosti vysoká v prvním pololetí 1. ročníků a v celém 2. roce studia. Ve třetím roce studia neomluvená absence rapidně klesá a pohybuje se v průměru kolem 2 hodin na žáka.

Graf č. 2

Graf č. 2

 

Příčin špatné docházky žáků je několik. Většina žáků pochází ze sociálně slabého prostředí. Žáci bez postižení mívají problémy s kázní a slabá docházka se u nich objevovala již na základní škole. Komunikace s rodiči je v jakékoli oblasti obtížná. Většina rodičů zareaguje na stávající problém (docházka, prospěch, chování), až když se jedná o reálnou hrozbu, že bude žák ze školy podmínečně vyloučen. Škola se s tímto problémem potýká několik let. Tuto situaci řeší v případě vyskytnutí problému včasným upozorněním rodičů, a to telefonicky prostřednictvím třídního učitele, písemně prostřednictvím kanceláře školy nebo ústně za účasti výchovné poradkyně a třídního učitele.

Naplněnost školy

Vedení školy při svém plánování vytvořilo přehled a plán naplněnosti školy, kterého chce dosáhnout. Vytvořilo přehlednou tabulku, která je viditelně umístěna na nástěnce a k dispozici pro případné zájemce.

Tabulka č. 2 Analýza počtu žáků na OU Vyšehrad

K datu

počet tříd

počet tříd v %

počet žáků

počet žáků v %

průměrný počet žáků na třídu

30.9.2001

28

100

323

82

11,54

30.9.2002

28

100

298

76

10,64

30.9.2003

25

89

267

68

10,68

30.9.2004

26

93

261

66

10,04

30.9.2005

23

82

268

68

11,65

30.9.2006

22

78

239

61

10,86

30.9.2007

20

71

226

57

11,3

30.9.2008

18

64

227

58

12,61

30.9.2009

18

64

259

66

14,39

30.9.2010

24

86

315

80

13,13

plán 30.9.2011

27

96

340

86

12,59

plán 30.9.2012

28

100

370

94

13,21

Jak je z tabulky patrné, na začátku školního roku 2011/2012 byl plán počtu žáků dokonce překročen. Je proto velmi pravděpodobné, že se v dalším školním roce podaří školu zcela naplnit.

Akce školy podporující zájem uchazečů o vzdělávání

Velkou předností školy je nabídka sportovních a jiných akcí pro její žáky, ty jsou naplánovány průběžně do jednotlivých částí školního roku. Přehled a popis aktivit školy, na kterých se škola organizačně či jinak aktivně každoročně podílí, uvádíme níže. Zároveň je možné v příloze č. 6 nahlédnout do Výroční zprávy školy, kde je vypsán seznam akcí, kterých se účastnili studenti v uplynulém školním roce 2010/2011.

Aktivity školy

KvětenPřebor Prahy v atletice. Účastní se cca 180 žáků speciálních škol – ZŠ praktické a odborná učiliště. OU Vyšehrad se díky podílu na realizaci připomíná veřejnosti. Přebor Prahy v atletice je financován Českým svazem mentálně postižených sportovců, Hlavním městem Praha pomocí grantu získaného přes SK Impuls Praha (klub, ve kterém je 11 speciálních škol, z toho 3 OU z celé Prahy).

Přebor Prahy v atletice

Přebor Prahy v atletice

Kromě této akce se ze základních speciálních škol schází každý měsíc v rámci výkonného výboru SK Impuls Praha. Ředitel OU Vyšehrad je předseda tohoto klubu. Tato propagace napomohla tomu, že je o školu velký zájem a že se v ní v současné době vzdělává celkem 350 žáků.

ZáříPřechod Krkonoš. Financuje jej Český svaz mentálně postižených sportovců. Hlavním organizátorem je ředitel OU Vyšehrad. Z Prahy je každoročně vypraven autobus s účastníky. Této akce se účastní 200 lidí z celé republiky. Přechod Krkonoš je pro školu dobrou marketingovou akcí. Vedení školy využívá pro svoji propagaci i akce, které financuje někdo jiný.

Listopadschůzky výchovných poradců. Schůzky slouží především k propagaci jednotlivých oborů vzdělání, a to zejména nově vznikajícího oboru vzdělání Provozní služby. Při této příležitosti je uspořádán raut za aktivní pomoci žáků třetích ročníků oborů Stravovací a ubytovací služby a Prodavačské práce.

Schola Pragensis – výstavní akce, do které se škola zapojuje každoročně s velkým úspěchem. Žáci za pomoci učitelů zde prezentují jednotlivé obory vzdělání.

ProsinecDen otevřených dveří, který probíhá po celý den a podílí se na něm jak učitelé, tak žáci školy.

Vánoční laťka – sportovní utkání pro všechny žáky ze ZŠ praktických. Škola při této příležitosti rozdává propagační materiály o škole.

Na Schola Pragensis

OU Vyšehrad se prezentuje na akci Schola Pragensis.

Nahoru