Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

3. Autoevaluace, evaluace vzdělávacího procesu a výroční zprávy

Základní informace k autoevaluaci na gymnáziu

Plánování postupu autoevaluace Gymnázia Cheb je součástí ŠVP, kde je tabulka s přehledem evaluačních aktivit, s uvedením termínů jejich realizace a frekvencí opakování (kap. 6: Hodnocení žáků a autoevaluace).

Jsou zde uveřejněny konkrétní cíle, oblasti, nástroje, indikátory (kritéria) a časové rozvržení pro jednotlivé oblasti (konkrétně kap. 6.2.4).

Typickými evaluačními nástroji jsou:

 • pravidelné testování výsledků očekávaných výstupů pomocí standardizovaných testů v uzlových bodech vzdělávací dráhy (zejména externích, také kvůli možnosti srovnávání s jinými školami),
 • interní benchmarking (hospitace a vzájemné návštěvy učitelů v hodinách),
 • pozorování, prohlídky,
 • SWOT analýza gymnázia,
 • studium různých písemných podkladů, ekonomické rozbory aj.
 • ankety a dotazníky a jejich rozbory,
 • externí benchmarking – vzájemné pracovní návštěvy jiných škol se zaměřením na příklady dobré praxe,
 • evidence a veřejné vyhodnocování výsledků žáků v předmětových, uměleckých
  a sportovních soutěžích a olympiádách (od školní až po mezinárodní úroveň),
 • úspěšnost žáků školy v certifikovaných zkouškách,
 • rozhovory se zástupci studentů,
 • posouzení expertní skupinou,
 • marketingový audit školy (zpracovává a aktualizuje vedení školy),
 • netradiční postupy a kombinace uvedených nástrojů.

Od roku 2010 nově probíhá příprava na certifikaci školy dle ISO.

Poznámka: řada výstupů je i ve výročních zprávách, viz další text.

Na provádění a vyhodnocování se podílí nejenom vedení školy, ale i poradní orgány, zejména předmětové komise, pedagogická rada a rada školy.

Silné a slabé stránky a zkušenosti z minulých let

Vedení školy uvádí, že určitým ohrožením je rostoucí administrativní zátěž, která je spojena s rozšiřující se autoevaluací. Je také potřebné citlivě zvažovat použití některých konkrétních dat a celkových výstupů např. do výroční zprávy apod. Vedení školy je toho názoru, že je vhodné provádět zejména účelné činnosti a orientuje se například i na aktivity, které umožňují srovnávání mezi školami (viz standardizované testy, certifikované zkoušky, výstupy soutěží, implementace ISO v projektu kraje apod.).

Mezi nové nástroje v této oblasti bude možné zařadit v budoucnu snad i výstupy standardizované maturitní zkoušky.

Vykazování výstupů autoevaluace bylo vždy realizováno včas, a to zejména na konci vymezeného období, vlastní aktivity ale probíhají průběžně dle plánu, který je součástí ŠVP.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků – sledování uchazečů a absolventů

Ve výročních zprávách školy je poměrně velmi podrobně věnovaná pozornost výsledkům ve vzdělávací činnosti včetně výstupů z různých soutěží, plnění certifikátů (jazyky, psaní na stroji – klávesnici, ECDL aj.). Výstupy jsou doplňované grafickými přehledy a fotodokumentací.

Ve výročních zprávách je vždy několik stránek velmi podrobně věnováno přijímacímu řízení a úspěšnosti absolventů gymnázia v přijímání na VŠ – to je možné považovat za důležitý výstup autoevaluace.

Jako příklad vybíráme grafické zpracování úspěšnosti uchazečů o studium na gymnáziu podle školy, ze které se uchazeč hlásil (výroční zpráva 2009/2010, s. 76):

Graf úspěšnosti 1

Podobně důležitým údajem je grafické zpracování úspěšnosti studentů u maturit (výroční zpráva 2009/2010, s. 100).

Graf úspěšnosti 2

Ve výročních zprávách jsou též přehledy absolventů s uvedením VŠ, na kterou nastoupili.

Podobné podrobné hodnocení najdeme i např. ve výroční zprávě za rok 2009/2010, kde je na s. 123 graficky vyjádřen celkový přehled úspěšnosti v přijetí absolventů gymnázia na VŠ za poslední roky.

Graf úspěšnosti 3

Poznámka: toto sledování výstupů se blíží pojetí anglických škol.


Příklad využití netradičního evaluačního nástroje: Model dobré a černé cibule

Z vlastního hodnocení školy 2007/2008 vybíráme sestavené modely dobré a černé cibule.

Poznámka: uvedené pojetí se blíží SWOT analýze a uvedený nástroj je součástí přípravy vedoucích pracovníků ve školství na PF UK v Praze. Je také evidentní, že nástroj je aplikován a využíván v praxi při řízení školy.

Model dobré cibule konkurenční výhody Gymnázia Cheb, (zestručněno):

 1. Image školy, dobré klima.
 2. Fundraising – využívání mimorozpočtových zdrojů (doplňková činnost, projekty a granty, SIPVZ, školní Nadace a Nadační fond, SRPGCh).
 3. Výsledky práce s talentovanými studenty.
 4. Kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor.
 5. Materiálně technická základna školy.
 6. Vysoká úspěšnost přijímání absolventů osmiletého cyklu na VŠ.
 7. Úspěšné zapojení do projektů – řada zahraničních kontaktů, pilotní škola RVP GV.
 8. Silné postavení na vzdělávacím trhu.
 9. Možnost splnění certifikovaných zkoušek.
 10. Dlouholetá tradice ve využívání externích evaluačních nástrojů (SCIO, Kalibro, Cermat aj.).
 11. Široká nabídka volitelných předmětů.

Vstupní data do modelu byla získána na základě dotazníkového šetření mezi učiteli, studenty
i rodiči. Model sestavovalo vedení školy a garantoval jej ředitel gymnázia.

Poznámka: tučně označené body související se zaměřením našeho PDP.

Model černé cibule konkurenční nevýhody Gymnázia Cheb (zestručněno):

 1. Absence určitých typů prostor.
 2. Přetrvávající encyklopedičnost studia.
 3. Nadměrný počet gymnázií v regionu.
 4. Část sboru již v seniorském věku.
 5. Setrvačnost při realizaci vyučovacího procesu a rezistence vůči změnám.
 6. Nízká úspěšnost přijímání absolventů čtyřletého cyklu na VŠ (kolem 70 %).

Nahoru