Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Dosavadní autoevaluace

První zpráva o vlastním hodnocení byla ve škole zpracována ve školním roce 2006/2007. Nebylo proto možno navazovat na závěry předchozího hodnocení, ani kontrolovat jejich dlouhodobý vývojový trend. První zpráva tedy posloužila především k zachycení současného stavu. Na dvaceti šesti stranách rozpracovává vzdělávací oblasti do podoblastí, např. pro oblast Průběh vzdělávání jsou to:

  • Vzdělávací program
  • Organizace výchovně-vzdělávacího procesu
  • Vyučovací formy a metody
  • Interakce a komunikace
  • Hodnocení žáků

Každá podoblast je analyzována na základě dostupných informací  – dotazníky pro učitele, rodiče, žáky, testy Kalibro, hospitační činnost, sebehodnocení učitelů, žáků, vedení školy, skupinové diskuse. Na závěr vyhodnocení každé podoblasti jsou formulovány „závěry a konkrétní cíle“ ke zlepšení. V některých případech jsou cíle formulovány v obecné rovině, takže není zcela jasné, jak se bude identifikovat, zda jich bylo dosaženo, např. rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce nebo působit preventivně proti drogám, násilí a šikaně. Za velmi přínosné považujeme, že jsou popsány jak klady, tak nedostatky.

Nahoru