Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

2. Charakteristika školy

Velikost školy

Součástmi školy jsou obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.  Škola má přibližně 40 zaměstnanců, z toho asi 30 pedagogů a 10 provozních zaměstnanců. Obchodní akademie nabízí dvě formy studia – čtyřleté denní studium (12 tříd, v průměru 350 žáků) a pětileté dálkové studium (1 třída do 20 žáků), na Jazykové škole byl otevřen v minulém školním roce v rámci denního jednoletého pomaturitního studia, jeden kurz anglického jazyka, který navštěvovalo 18 posluchačů, v tomto školním roce je to14 posluchačů. O studium na této škole je i přes úbytek žáků stále zájem a v přijímacím řízení je vždy větší počet uchazečů, než je kapacita školy. Problém má škola jako všechny střední školy se systémem podávání tří přihlášek na jednoho žáka, kdy je těžké odhadnout, zda je zájem přijatých žáků o studium opravdový.

Na základě akreditace školy k provádění mezinárodních zkoušek z anglického jazyka (pod hlavičkou City & Guilds, London Institute) byla v minulém školním roce realizována dvě kola písemných a ústních zkoušek pro 51 přihlášených kandidátů.

Umístění a historie školy

Škola má výhodnou polohu v centru města Jihlavy. Je umístěna v historické budově a neposkytuje žákům možnost ubytování ve vlastním internátu; ve městě je totiž dostatek volných míst v internátech jiných škol. V současné době je však počet žáků obchodní akademie ubytovaných na internátech velmi nízký. Ke stravování využívají zaměstnanci i žáci školy jídelnu sousední školy. Obchodní akademie je díky jejímu umístění v centru města velmi dobře dostupná zejména městskou hromadnou dopravou a nachází se asi 5 minut chůze od autobusového nádraží.

Stoletá historie školy je bohatá a komplikovaná zároveň. V průběhu dvacátého století docházelo k mnoha stěhováním, slučováním a opět rozdělováním, k častým změnám koncepcí výuky a zaměření školy podle měnících se společenských potřeb a stávajících režimů. Více v příloze č. 1

Vybavení školy

Materiální podmínky pro vzdělávání -  budova školy a její vybavení.

V počítačové učebně

Budova školy je více než sto let stará, dobře udržovaná, v posledních letech rozšiřovaná, se standardním vybavením. Má 12 kmenových tříd pro běžnou výuku, 6 učeben výpočetní techniky – z nich je pět vybaveno dataprojektorem, 4 jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem, 1 učebnu zbožíznalství s dataprojektorem a interaktivní tabulí, 1 odbornou učebnu FIF . Příjemným a využívaným místem ve škole je žákovská knihovna a studovna s možností přístupu na Internet. Vybavení je průběžně modernizováno a v současné době plně dostačuje. Slabinou školy jsou rozměry stávající tělocvičny. Tento problém by mohl být výhledově řešen využitím školního dvora. Jedním ze záměrů jeho úpravy je vybudování antukového víceúčelového kurtu, který by byl využíván žáky školy během jejich volna či v hodinách tělesné výchovy. Druhý záměr počítá s využitím dvora na parkovací místa pro auta zaměstnanců školy. Parkovací možnosti jsou totiž kvůli umístění školy v centru města nedostačující.

V knihovně

Bezbariérový přístup do školy byl s ohledem na stáří budovy řešen výtahem.

Všechny plány na budoucí investice a případné možné úpravy jsou limitovány úspornými opatřeními kraje jako zřizovatele školy.

Charakteristika pedagogického sboru

Ve škole pracuje asi 30 kmenových pedagogů, všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. V průběhu každého školního roku se zdokonalují na vzdělávacích akcích, v nichž aktualizují své metodické a odborné kompetence. Cizí jazyky vyučují kromě kmenových zaměstnanců také rodilí mluvčí, a to v anglickém jazyce a v rámci družby kraje Vysočina a Champagne Ardenne v jazyce francouzském. Mimo kmenové pedagogy dochází do školy také externí pedagogové, provoz školy zajišťuje deset provozních zaměstnanců.

Věková struktura pedagogického sboru a jeho složení podle pohlaví jsou znázorněny v grafech 1 – 4.   Ve škole působí velmi málo mladých pedagogů, více než 60 % z nich spadá do věkové kategorie nad 50 let a téměř 60 % pedagogického sboru tvoří ženy.

Grafy č. 1,2,3,4 – struktura pedagogického sboru:

Struktura ped. sboru podle pohlaví
Věková struktura ped. sboru
Věková struktura ped. sboru - ženy Věková struktura ped. sboru - muži

 

Spolupráce školy se sociálními partnery

Spolupráci se sociálními partnery považuje škola za prostředek k udržení kontaktu s „venkovním prostředím“, k otevřenosti školy a k tomu, aby škola mohla plnit tzv. společenskou zakázku ve vzdělávání. Zástupci sociálních partnerů se podíleli na tvorbě ŠVP (radami, náměty i připomínkami) a do budoucna se s nimi počítá při ověřování jeho funkčnosti a pomocí s případnými aktualizacemi.

Mezi hlavní sociální partnery patří především Občanské sdružení při OA, tj. rodičovský orgán školy, zástupce Okresní hospodářské komory a Úřadu práce Jihlava a oslovení zástupci firem, které zprostředkovávají odborné praxe žáků, poskytují nejnovější praktické informace a zkušenosti učitelům i žákům, zúčastňují se významných akcí školy, jsou přítomni u maturitních zkoušek, umožňují tematické exkurze pro jednotlivé předměty a spolupracují s fiktivními firmami, kde pomáhají vytvořit kopii reálného pracovního prostředí.

Nahoru